Verontreinigingsheffing

Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 Met de nieuwe verontreinigingsheffing wordt het beheer van de waterkwaliteit in het watersysteem gefinancierd dat niet is ondergebracht bij het zuiveringsbeheer. Denk daarbij aan het reguleren van lozingen op oppervlaktewateren en maatregelen om de nadelige effecten op het watersysteem te voorkomen of te compenseren.

Voorwaarden

U moet verontreinigingsheffing betalen als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U loost direct afvalwater in oppervlaktewater.

Aanpak

De uitvoerende taak van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt verricht door www.waternet.nl.

De heffing wordt opgelegd door de beheerder van het betreffende water. Voor water dat beheerd wordt door het rijk wordt de heffing opgelegd door het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren. Voor wateren die in het beheer zijn bij andere waterkwaliteitsbeheerders wordt de heffing opgelegd door de waterschappen.