Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren.

Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.). 

Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen wordt veelal de regeling voor tabelbedrijven toegepast. Het aantal v.e.'s dat bij grote bedrijfsmatige lozingen wordt afgevoerd wordt bepaald door het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyse.

De kosten die het waterschap maakt voor het transport en zuivering van afvalwater worden verhaald via een zuiveringsheffing op alle indirecte lozingen (dat zijn lozingen op de riolering of op een zuiveringstechnisch werk).

De basis voor de zuiveringsheffing is met ingang van 2009 geregeld in de Waterschapswet. Met betrekking tot de verontreinigingsheffing voor directe lozingen: dit is nu geregeld in de Waterwet. De zuiveringsheffing wordt zowel aan gebruikers van bedrijfsruimten als van woningen opgelegd.

Voorwaarden

De zuiveringsheffing dient te worden betaald als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U loost indirect afvalwater op het riool of op een zuiveringstechnisch werk.

Aanpak

De uitvoerende taak van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt verricht door Waternet.