Register van het waterschap, inzage

Wanneer u met het oog op verkiezingen van het waterschapsbestuur wilt weten of u al dan niet behoorlijk bent opgenomen in het register van stemgerechtigden, kunt u kosteloos inlichtingen uit dat register opvragen.

Het register wordt bijgehouden door het dagelijks bestuur van het waterschap. Een uittreksel uit het register is tegen betaling van kosten verkrijgbaar.

Voorwaarden

U wordt in het register opgenomen als aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Volgens de kadastrale registratie bent u belanghebbende in de zin van de Waterschapswet. Dat wil zeggen dat u krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebt van ongebouwde onroerende zaken.
  • Volgens de door de grondkamer verstrekte gegevens, bent u als pachter belanghebbende in de zin van de Waterschapswet. Dat wil zeggen dat u krachtens een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst het gebruik hebt van ongebouwde onroerende zaken. Van de categorie pachters wordt alleen een register bijgehouden als volgens het reglement van het betreffende waterschap de categorie pachters zetels heeft in het waterschapsbestuur.
  • Volgens het kadaster bent u belanghebbende als bedoeld in de Waterschapswet. Dat wil zeggen dat u krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebt van gebouwde onroerende zaken.

Aanpak

U moet een verzoek tot het verstrekken van een afschrift uit het register indienen bij het waterschap in uw regio.