Pieter Kruiswijk over samenwerken met boeren

24 augustus 2017

Pieter Kruiswijk is veehouder in Loenersloot. En dagelijks bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De boeren in ons gebied, hebben hem -via de Land- en Tuinbouworganisatie LTO- gekozen. Wat vindt Pieter van de samenwerking tussen het waterschap en boeren in het gebied?


Waarom is een goede samenwerking met boeren belangrijk voor het waterschap?

Samenwerken met boeren is belangrijk, want zij bezitten veel grond. Als het waterschap iets wil doen aan de waterkwaliteit in polders, dan zit je al heel snel bij de boeren aan tafel. Maar voor boeren is schoon water ook erg belangrijk. Schoon water is belangrijk voor de gewassen. En voor de koeien om te drinken.

Het waterschap werkte altijd al nauw samen met boeren. De laatste tijd zijn er steeds meer opvallende projecten. Boeren krijgen vaker een rol bij het beheren van de natuur. Boeren helpen bijvoorbeeld bij het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. En nu is er een nieuw project: de proefpolder Kringlooplandbouw. Hier kijken we samen met boeren naar de invloed van hun bedrijf op de kwaliteit van het water in polders. En wat zij zelf kunnen doen om die te verbeteren.

Veel boeren willen weten wat er precies gebeurt met het water in de sloot als het hard regent. Als ze die kennis hebben kunnen ze ook de maatregelen nemen die effect hebben. De mest op hun land kan zorgen voor te veel voedingsstoffen in het water. Maar in hoeverre dan? En hoe kunnen ze dat meten? En wat kan een boer doen om te zorgen dat het niet meer gebeurt? Als ze dit allemaal weten kunnen ze er in het vervolg rekening mee houden. Daar wil het waterschap bij helpen. Met het project ‘Boeren als waterbeheerder’ bijvoorbeeld. Waternet deelt, in opdracht van het waterschap, steeds meer kennis met boeren. En daar plukken alle partijen de vruchten van.

Door dit soort projecten leren boeren en het waterschap elkaar steeds beter kennen. En kunnen ze elkaars kennis gebruiken. Boeren, Waternet en het waterschap kunnen elkaar zo helpen. Op die manier krijg je een steeds betere samenwerking, bijvoorbeeld in studieclubs.

Boeren willen graag één aanspreekpunt hebben bij het waterschap. Dan heb je als boer sneller contact en sneller een antwoord op je vraag. De goede contacten zijn ook belangrijk als er bijvoorbeeld dijkverbeteringsprojecten en watergebiedsplannen zijn. Want boeren kennen hun gebied als geen ander.

Zijn er ook boeren die minder aandacht hebben voor dit soort zaken?

Dat verschilt wel van bedrijf tot bedrijf. De ene boer is hier al actief mee bezig. Een ander heeft meer een steuntje in de rug nodig om dit te gaan doen. Maar het is ook in het belang van de boeren dat er goed wordt samengewerkt. Want als boeren uit zichzelf niet genoeg doen, dan weet je zeker dat de overheid in de toekomst met dwingende regels gaat komen.

Ook melkfabrieken, de zuivelcoöperaties, willen dat boeren werken aan schoon water, natuurbeheer, biodiversiteit en koeien in de wei. De zuivelindustrie heeft hier een financiële prikkel voor de boeren aan gekoppeld. Boeren kunnen dus ook echt voordeel hebben van een goede samenwerking..

Persoonlijk contact met andere boeren

Het is een voordeel dat Pieter zelf boer is. Hij weet wat er speelt en kent de problemen. Mensen weten hem dan ook gemakkelijk te vinden voor vragen. Ze weten dat hij altijd op zoek gaat naar een oplossing. Maar als een boer iets wil wat niet kan is hij daar ook duidelijk over. Pieter is een bestuurder met veel kennis over het boerenbedrijf. Hij ziet het dan ook als zijn taak om de belangen van de boeren goed te vertegenwoordigen.

Samen met andere waterschappen

Ook andere waterschappen werken in projecten samen met boeren. Pieter vindt het belangrijk dat kennis wordt gedeeld, zoals binnen de STOWA, de stichting toegepast onderzoek waterbeheer. En dat boeren voor projecten niet met te veel formulieren en ander papierwerk te maken hebben. Hij zegt: luister naar de boeren, die kennen hun gebied door en door. Voorkom standaardregels die in sommige gebieden gewoon niet werken. Bijvoorbeeld omdat de bodem in een bepaald gebied heel anders is.

Steun van buiten de polder is belangrijk

Het is belangrijk dat boeren steun uit de samenleving krijgen. We willen dat mensen uit de stad begrijpen waarom die boer daar aan het werk is. En wat hij doet. We willen mensen in het gebied beter laten zien wat we doen. En hoe mooi het gebied eigenlijk is. Het waterschap en de boeren hebben hier beide een belangrijke rol in.