Aanvulling op publicatie ontwerp-maatwerkbesluit herplant Nieuwe Wetering Zuidzijde

Op 26 juni 2023 heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-maatwerkbesluit herplant Nieuwe Wetering zuidzijde gepubliceerd. Deze publicatie heeft kenmerk wsb-2023-7602 (Waterschapsblad jaargang 2023, nummer 7602). Bij deze publicatie mist een bijlage. Het gaat om het ontwerp-maatwerkbesluit zelf (het vaststellingsbesluit is wel gepubliceerd). We willen u alsnog de gelegenheid geven om het ontwerp-maatwerkbesluit gedurende zes weken in te zien.

Dit kan van vrijdag 15 september 2023 tot en met donderdag 26 oktober 2023 via de website Officielebekendmakingen.nl (zie de linkerzijde van deze pagina, onder 'Externe bijlagen'). Ook is het stuk gedurende zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

(Aanvullende) zienswijze

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met (delen van) het ontwerp-maatwerkbesluit? Dan kunt u ons dat binnen de genoemde periode schriftelijk laten weten in een (aanvullende) zienswijze. Leg uit op welke punten u het niet eens bent met het ter inzage gelegde ontwerp-maatwerkbesluit en waarom. Vermeld als onderwerp ‘(aanvullende) zienswijze ontwerp-maatwerkbesluit herplant Nieuwe Wetering Zuid’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum, en uw handtekening. Stuur uw (aanvullende) zienswijze naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterkeringen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wanneer u liever digitaal uw (aanvullende) zienswijze instuurt, kan dit via onze online module. U ondertekent uw (aanvullende) zienswijze dan met uw DigiD.

Vervolg

Het dagelijks bestuur van het waterschap beoordeelt de beantwoording van de zienswijzen, eventuele aanvullende zienswijzen en verwerking in het definitieve maatwerkbesluit. Wanneer het maatwerkbesluit bestuurlijk definitief wordt vastgesteld, krijgen belanghebbenden die een (aanvullende) zienswijze hebben ingediend, hier reactie op.

Als het definitieve maatwerkbesluit ter inzage wordt gelegd, vindt u daarbij de ‘Nota van wijzigingen en inspraak’. Hierin kunt u lezen welke zienswijzen zijn ingediend en verwerkt in het besluit en op welke manier. Tegen het definitieve maatwerkbesluit kunt u in beroep te gaan. Wij laten u weten als het maatwerkbesluit definitief is vastgesteld en ter inzage ligt.