Ontwerp-Nota Vis

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat de ontwerp Nota Vis ter inzage ligt.

Deze nota geeft een overzicht van bestaand en nieuw beleid dat invloed heeft op een gezonde visstand in het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het doel van de nota is de omstandigheden voor een gezonde visstand te verbeteren. In de beleidsnota is beschreven welke factoren van invloed zijn op een gezonde visstand en op welke wijze AGV, samen met andere belanghebbenden, werkt aan een gezonde visstand. De vis staat hierin centraal. Hierbij is onderscheid gemaakt naar vier thema’s: gezond leefgebied, geschikt leefgebied, veilige verbindingen en visserij.

Inzien van de stukken

De periode van terinzagelegging is van 6 april 2021 t/m 18 mei 2021. U kunt de stukken inzien op www.overheid.nl

Inspraak

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u als belanghebbende of inwoner schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. U kunt uw schriftelijke reactie met als onderwerp ‘ontwerp Nota Vis’, richten aan:

het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

 U kunt ook online reageren via www.agv.nl/inspraak. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD. 

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Marieke Voeten via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief).

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over het plan en past het plan zo nodig aan. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Marieke Voeten.