Concept legger waterlopen en inliggende kunstwerken

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het voor inspraak heeft vrijgegeven de Concept ‘leggerwijzigingen waterlopen'.

In een legger legt het waterschap vast aan welke eisen (ligging, dimensies en onderhoudsplichten) waterlopen en de daarbij behorende kunstwerken moeten voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur AGV 2019 en de Waterwet ter plaatse gelden.

Juridisch kader

De legger is gebaseerd op artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op de voorbereiding van de legger is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat het ontwerp ter inzage wordt gelegd gedurende 6 weken, waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Uw zienswijze wordt behandeld en indien daartoe aanleiding is, verwerkt in de definitieve legger. Vervolgens wordt de definitieve legger vastgesteld en ter inzage gelegd. Dan bestaat voor u de mogelijkheid beroep in te stellen bij de rechtbank.

Inzien van de stukken

Bekijk de concept legger waterlopen en inliggende kunstwerken en bijlagen op overheid.nl. Heeft u opmerkingen of bent u het niet eens met (delen van) de legger, dan kunt u dat laten weten via een zienswijze. U kunt de stukken bekijken en uw mening geven van 20 juli 2021 t/m 31 augustus 2021.

Tevens zijn de stukken met ingang van 20 juli t/m 31 augustus (6 weken) op het kantoor van het waterschap in te zien op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam). De stukken bestaan uit een tabel met afmetingen en kaarten.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn mondeling via telefoonnummer 0900 - 9394 of schriftelijk een gemotiveerde zienswijze indienen. Deze richt u aan het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, o.v.v. Inspraak Legger, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U kunt ook online reageren via www.agv.nl/inspraak. U ondertekent uw zienswijze dan met uw  DigiD.