Inspraak watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het Noorder IJ Polder en Krasseurstraat een ontwerp-watergebiedsplan heeft vastgesteld.

Het gaat om de polders Noorder IJ Polder en Krasseurstraat. Het plan bevat onder meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

Inzien van stukken

Het ontwerp-watergebiedsplan met de bijbehorende stukkende ligt vanaf 1 augustus t/m 12 september ter inzage.

Bekijk het ontwerp-watergebiedsplan Noorder IJ polder en Krasseurstraat met alle bijlagen en kaarten op overheid.nl

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp-watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over dit plan. U kunt ook online een zienswijze indienen.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

o.v.v. Waterplannen en projecten

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat’ te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp watergebiedsplan Noorder IJ Polder kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten) en vragen naar M. van Wijnen. Of via de website.

 

Amsterdam, 1 augustus 2022