Kostentoedelingsverordening 2023

In de Kostentoedelingsverordening leggen we vast hoe hoog de verschillende soorten watersysteemheffing gaan zijn. En hoe ze zich tot elkaar moeten verhouden. Het gaat om de verdeling tussen watersysteemheffing ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.

In het voorjaar van 2022 hebben we onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat het nodig is om de Kostentoedelingsverordening 2023 aan te passen. De waardeverhouding tussen gebouwd, natuurterreinen en ongebouwd is veranderd. Hierdoor is het kostendeel van ongebouwd gedaald en het kostendeel van ongebouwd en natuurterreinen gestegen.

Bekijk de Kostentoedelingsverordening Amstel, Gooi en Vecht 2023

Klik linksonder op Externe bijlagen om het ontwerp van de verordening in te zien.

Inspreken

U kunt online uw mening geven over het ontwerp van de verordening.


Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. de heer G.T.C. Opgenhaffen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met de heer G.T.C. Opgenhaffen via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief). Na 1 augustus 2022 kunt u contact opnemen met mevrouw H. Hanemaaijer. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie.

Verdere procedure en datum van inwerkingtreden

Naar aanleiding van de inspraakreacties kan het ontwerp worden aangepast. Vervolgens wordt door het dagelijks bestuur het definitieve voorstel ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd op 13 oktober 2022. Het algemeen bestuur kan tijdens de behandeling inhoudelijke wijzigingen aanbrengen.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900- 9394 (lokaal tarief) en vragen naar de heer G.T.C. Opgenhaffen, of na 1 augustus met mevrouw H. Hanemaaijer.