Onderzoeken bij ontwerp-dijkverbeteringsplan Dorpskern Ouderkerk

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 9 juni 2020 het ontwerp-dijkverbeteringsplan Dorpskern Ouderkerk vastgesteld. In de periode van 24 juni tot en met 4 augustus 2020 heeft u het plan kunnen inzien. Een aantal bewoners heeft een zienswijze ingediend. Door de inhoudelijke reacties op, en zorgen die zijn geuit over, het ontwerp-dijkverbeteringsplan werd besloten om extra onderzoeken te laten uitvoeren in het najaar van 2020. In de brief van 21 oktober 2020 hebben bewoners hier meer over kunnen lezen. Deze extra onderzoeken helpen bij het beantwoorden van vragen die zijn gesteld in de zienswijzen en helpen bij het beoordelen van alternatieven die zijn genoemd.

Onderzoeken ontwerp-dijkverbeteringsplan

Om een ontwerp-dijkverbeteringsplan te kunnen maken zijn ook eerst verschillende onderzoeken gedaan. De belangrijkste onderzoeken zijn een bijlage bij het plan. De variantennota, geohydrologisch onderzoek en andere onderzoeken uit de literatuurlijst van het ontwerp-dijkverbeteringsplan zijn eerder niet gedeeld. Omdat wij ons in dit proces extra bewust zijn van het belang om keuzes inzichtelijk en transparant te houden, willen we bewoners alsnog de gelegenheid geven om deze onderzoeken in te zien.

Van 5 maart tot en met 16 april 2021 kunt u de verschillende onderzoeken die zijn gebruikt voor het ontwerp-dijkverbeteringsplan inzien. De betreffende documenten vindt u in de update Inzien van onderzoeken (brief 4 maart 2021) op de projectpagina dijkverbetering Dorpskern Ouderkerk.

Aanvullende zienswijze

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met (delen van) de inhoud van de onderzoeken die zijn gebruikt voor het ontwerp-dijkverbeteringsplan? Dan kunt u ons dat binnen de genoemde periode van zes weken schriftelijk laten weten in een aanvullende zienswijze.

Let op
U kunt geen aanvullende zienswijze indienen over het ontwerp-dijkverbeteringsplan zelf en de documenten die u van 24 juni tot en met 4 augustus 2020 al heeft kunnen inzien.

Leg uit op welke punten u het niet eens bent met de ter inzage gelegde onderzoeken en waarom. Vermeld als onderwerp ‘aanvullende zienswijze ontwerp-dijkverbeteringsplan Dorpskern Ouderkerk’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum, en uw handtekening.

Stuur uw aanvullende zienswijze naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterkeringen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wanneer u liever digitaal uw aanvullende zienswijze instuurt, kan dit via www.agv.nl/inspraak. U ondertekent uw aanvullende zienswijze dan met uw DigiD.