Ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk West

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging, een ontwerp-maatwerkbesluit en een m.e.r.-beoordelingsbesluit Amsteldijk West.

Traject: Amsteldijk West
Dijkvak: A149 t/m A152
Polders: Bovenkerkerpolder, Noorder Legmeerpolder en Uithoornse polder
Gemeente: Amstelveen en Uithoorn
Lengte traject: 13,3 kilometer (6,4 dijkverbeteringsopgave)
Ontwerp-dijkverbeteringsplan

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Ontwerp-leggerwijziging

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Amsteldijk West is een wijziging op de legger waterkeringen 2015.

Ontwerp-maatwerkbesluit en nadere regels

In de specifieke situatie van de Amsteldijk West is het wenselijk om de werkingsomvang van artikel 2.60, lid 5 sub c van het Keurbesluit te beperken (bomen en struiken) en nadere regels te stellen omtrent het onderhoud van de afsluiters in de damwand.

Door dit besluit is het straks toch mogelijk om op kaart (bijlage bij besluit) aangegeven delen van de dijk lage bomen te planten. Ook maakt dit het mogelijk om op specifiek aangegeven percelen een eigen regenwaterafvoer door de damwand heen te hebben. Zo blijft de regenwaterafvoer goed geregeld.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. M.e.r. staat voor Milieu Effecten Rapportage. Uit deze beoordeling blijkt dat de dijkverbetering Amsteldijk West geen belangrijk negatief effect heeft op natuur in het plangebied. Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de dijkverbetering Amsteldijk West geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

Inzien van stukken

Bekijk op overheid.nl het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging, het ontwerp-maatwerkbesluit en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken. Alle documenten vindt u via de linkerkolom onder het kopje Extra informatie > Bekijk Documenten. Of navigeer via de links hieronder direct naar de meest gelezen stukken. 

U kunt de stukken raadplegen en reageren van woensdag 11 januari 2023 t/m dinsdag 21 februari 2023.

Tevens zijn de stukken tijdens die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Of dien online een zienswijze in.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterkeringen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan en/of ontwerp-leggerwijziging en/of ontwerp-maatwerkbesluit Amsteldijk West’ te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging, het ontwerp-maatwerkbesluit of het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Amsteldijk West via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten).

U kunt ook een e-mail sturen naar amsteldijk.west@waternet.nl. LET OP: stuur geen zienswijze naar dit e-mailadres.