Ontwerp-dijkverbeteringsplan, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit de Aa

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging en een m.e.r.-beoordelingsbesluit de Aa. Inzagetermijn: woensdag 27 april 2022 t/m dinsdag 7 juni 2022.

Traject: De Aa
Dijkvak: P042, P043, P049 en P001
Polders: Oukoop, Breukelerwaard west, Groot en Klein Oud-Aa
Gemeente: Stichtse Vecht
Lengte traject: 1710 meter

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Aa te Oud Aa en Nieuwer ter Aa is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

M .e.r.-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze beoordeling blijkt dat de dijkverbetering de Aa geen belangrijk negatief effect heeft op natuur in het plangebied. Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de dijkverbetering de AA geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

Inzien van stukken

Bekijk van woensdag 27 april 2022 t/m dinsdag 7 juni 2022 het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken op overheid.nl

Tevens zijn de stukken tijdens die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt online een zienswijze indienen. Dien uw zienswijze online in.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterkeringen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan de Aa en/of ontwerp-leggerwijziging de Aa te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging of het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam dijkverbetering de Aa via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten).

U kunt ook een e-mail sturen naar aa@waternet.nl. LET OP: stuur geen zienswijze naar dit e-mailadres. U kunt online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Amsterdam, 26 april 2022