Ontwerp-maatwerkbesluit en nadere regels damwand dorpskern Ouderkerk

Het dagelijks bestuur (DB) van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het voor inspraak heeft vrijgegeven: het ‘ontwerp-maatwerkbesluit en nadere regels damwand dorpskern Ouderkerk’.

Traject: Dorpskern Ouderkerk
Dijkvak: A144_001
Polder: Duivendrechtse polder
Gemeente: Ouder-Amstel
Lengte traject: 550 meter

Dijkverbetering

Op 28 september 2021 is het dijkverbeteringsplan dorpskern Ouderkerk vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Doordat de dijk wordt verplaatst van de weg naar de oever, verplaatsen ook de kern- en beschermingszone van de dijk. In deze zones gelden bepaalde voorschriften krachtens de Keur van het waterschap om de dijk te beschermen.

Ontwerp-maatwerkbesluit en nadere regels

In de specifieke situatie van de dorpskern van Ouderkerk is het wenselijk om de werkingsomvang van artikel 3.4, lid 4 van het Keurbesluit te beperken (bomen en struiken) en nadere regels te stellen omtrent de bediening en het onderhoud van de afsluiters in de damwand. Door dit besluit is het straks toch mogelijk om struiken en lage bomen te planten binnen 1,5 meter van de damwand. Ook maakt dit het mogelijk om per perceel een eigen regenwaterafvoer door de damwand heen te hebben. Zo blijft de regenwaterafvoer goed geregeld.

Inzien van stukken

Het ontwerp-maatwerkbesluit inclusief kaart kunt u raadplegen vanaf maandag 11 oktober 2021 via de website Overheid.nl.

Tevens zijn de stukken gedurende zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp-maatwerkbesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Hierna wordt het DB van het waterschap gevraagd het besluit definitief vast te stellen. De definitieve vaststelling wordt tevens op Overheid.nl gepubliceerd. Dit besluit zal gelijktijdig in werking treden met de leggerwijziging.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. Dagelijks bestuur
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden: ‘inspraak ontwerp-maatwerkbesluit Dorpskern Ouderkerk’.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-maatwerkbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Dorpskern Ouderkerk via telefoonnummer 0900 – 9394 (normale belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar ouderkerk@waternet.nl. LET OPstuur geen zienswijze naar dit e-mailadres. U kunt online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Amsterdam, 11 oktober 2021