Ontwerpen Onderhoudskeur AGV en Legger Bergingsgebieden AGV

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat de ontwerpen Onderhoudskeur AGV en Legger Bergingsgebieden AGV voor inspraak ter inzage gelegd zijn.

Vanwege de Omgevingswet is het nodig de regels voor onderhoud in een Onderhoudskeur vast te leggen en de Bergingsgebieden in een legger op te nemen. Deze voorstellen voorzien daarin.

Onderhoudskeur AGV

De Onderhoudskeur AGV bevat de onderhoudsregels voor de waterstaatswerken in beheer bij AGV. Op dit moment bevat de Keur AGV 2019 de regels voor het onderhoud van waterstaatswerken, maar ook de regels voor het verrichten van activiteiten in het watersysteem.

Onder de Omgevingswet wordt de Keur AGV 2019 gesplitst in een Waterschapsverordening AGV, met de regels voor het verrichten van activiteiten in watersysteem, en in een Onderhoudskeur AGV, met de regels voor onderhoud. De Waterschapsverordening is reeds door het waterschapsbestuur vastgesteld in februari 2021. De Onderhoudskeur AGV en Waterschapsverordening AGV treden gelijktijdig in werking met de Omgevingswet in 2022.

De onderhoudsregels in de Onderhoudskeur AGV wijzigen niet ten opzichte van de onderhoudsregels in de huidige Keur AGV 2019.

Legger Bergingsgebieden AGV

Het waterschap heeft in het verleden maatregelen in zijn beheergebied getroffen om de bergingscapaciteit van het oppervlaktewatersysteem te vergroten om wateroverlast bij hevige neerslag te voorkomen. Daarbij zijn droge gebieden aangewezen en ingericht die het waterschap bij hevige neerslag kan laten overstromen om overstroming elders te voorkomen, zogenaamde bergingsgebieden. AGV beschikt binnen zijn beheergebied over 4 bergingsgebieden: Zuiderlegmeerpolder, Noorderlegmeerpolder, Bovenkerkerpolder en Baambrugge. Eén van de wettelijke vereisten voor een bergingsgebied is dat het gebied is opgenomen in de legger. Dit voorstel voorziet in deze wettelijke verplichting.

Inzien van de stukken

De periode van terinzagelegging is van maandag 28 juni tot maandag 9 augustus 2021. U kunt de stukken inzien op www.overheid.nl.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:
Dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. de heer R. P. Roelfsema
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Joost Roberts via telefoonnummer 0900 93 94 (lokaal tarief). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie.

Verdere procedure en datum van inwerkingtreden

Naar aanleiding van de inspraakreacties kunnen de voorstellen worden aangepast. Vervolgens worden door het dagelijks bestuur definitieve voorstellen ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd. Het algemeen bestuur kan tijdens de behandeling inhoudelijke wijzigingen aanbrengen. De regelingen zullen gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden (naar verwachting op 1 juli 2022). Tot die datum blijven de Keur AGV 2019 en het Keurbesluit 2019 van kracht.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Joost Roberts.