Vaststelling dijkverbeteringsplan en leggerwijziging Vreelandseweg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: een dijkverbeteringsplan en leggerwijziging Vreelandseweg.

Traject: Vreelandseweg
Dijkvak: V282
Polders: Horstermeerpolder
Gemeente: Nederhorst Den Berg, gemeente Wijdemeren
Lengte traject: ± 300 meter

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

Inzien van stukken

Van dinsdag 28 juli 2020 tot en met dinsdag 8 september 2020 kunt u het dijkverbeteringsplan en de leggerwijziging met bijbehorende stukken raadplegen op www.overheid.nl 

Tevens zijn de stukken in die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

Beroep en voorlopige voorziening

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassingen in het plan? Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan van woensdag 29 juli 2020 tot en met dinsdag 8 september 2020 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
  • deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 088 – 361 14 11, keuze 3).

Inlichtingen

Voor meer informatie over het dijkverbeteringsplan en/of de leggerwijziging kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Vreelandseweg via telefoonnummer 0900 – 9394 (normale belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar vreelandseweg@waternet.nl.

 

Amsterdam, 28 juli 2020