Vaststelling ontwerp-leggerwijziging en ontwerp-aanwijzing fietstunnel Legmeerdijk A2027-002

Het dagelijks bestuur (DB) van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het voor inspraak heeft vrijgegeven: de ontwerp-leggerwijziging en ontwerp-aanwijzing fietstunnel Legmeerdijk A2027-002.

De aanleiding voor de leggerwijziging is een vergunningaanvraag voor ruimtelijke ontwikkeling: de aanleg van een fietstunnel door de provincie Noord-Holland (PNH). De bezwaartermijn voor de vergunning loopt tegelijk met de terinzagelegging van de ontwerp-leggerwijziging en -aanwijzing.

De damwanden van de fietstunnel nemen de waterkerende functie van de dijk over. De referentielijn gaat de lijn van de damwanden van de fietstunnel volgen. Hierdoor ontstaan drie nieuwe (damwand)dijkvakken: A2027-003, A2027-004 en A2027-006. De huidige dijkvakken A2027-002 en A2026-001 zijn en blijven een waterkerend dijklichaam en behouden het huidige leggerprofiel. Door de aanwijzing krijgende drie nieuwe dijkvakken de vorm ‘half-verholen’. Ook is voor deze drie dijkvakken een leggerprofielberekend, waarin de damwand terugkomt.

Met het verleggen van de referentielijn, verplaatsen ook de beschermingszones van de dijk. In de nieuwe situatie liggen de kruin en de zones met name ter hoogte van de weg. Ten oosten van de geplande fietstunnel ligt een perceel met woonhuis. Dit perceel heeft in de huidige situatie te maken meteen kernzone en beschermingszone. In de nieuwe situatie breiden de zones op het perceel uit. Dit betekent dat de beperkingen vanuit de Keur op het perceel toenemen. De gebruiksmogelijkheden op het perceel blijven echter hetzelfde als voor de leggerwijziging. Mede door de aanwijzing van de kering ter plaatse als half-verholen en een leggerprofiel dat ‘diep’ wegloopt, is bijvoorbeeld een ingrijpende activiteit als een ontgraving nog steeds goed mogelijk.

Legger en aanwijzing

In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moetvoldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welkeregels uit de Keur ter plaatse gelden. Conform artikel 2.16 van de Keur AGV 2019 wijst het DB bij besluit de ligging aan van half-verholen waterkeringen (A2027-003, A2027-004, A2027-005).

Juridisch kader

De legger is gebaseerd op artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op de voorbereiding van de legger is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken, waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Uw zienswijze wordt behandeld en indien daartoe aanleiding is, verwerkt in de definitieve legger. Vervolgens wordt de definitieve legger vastgesteld. Na afloop van de werkzaamheden treden de leggerwijziging en aanwijzing in werking.

Inzien van stukken

Van dinsdag 28 juli 2020 tot en met dinsdag 8 september 2020 kunt u de ontwerp-leggerwijziging en ontwerp-aanwijzing met de bijbehorende stukken raadplegen op www.overheid.nl.

Zienswijzen

Tijdens de periode dat de ontwerp-leggerwijziging en ontwerp-aanwijzing ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hierna wordt de directeur gevraagd om, namens het DB van het waterschap, de leggerwijziging en aanwijzing definitief vast te stellen en na afloop van de werkzaamheden in werking te laten treden. De definitieve vaststelling en inwerkingtreding worden tevens op Overheid.nl gepubliceerd.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterkeringen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden: ‘inspraak ontwerp-leggerwijziging fietstunnel legmeerdijk’.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over de ontwerp-leggerwijziging en ontwerp-aanwijzing kunt u telefonisch contact opnemen met team Waterkeringen via telefoonnummer 0900 – 9394 (normale belkosten).

 

Amsterdam, 28 juli 2020