Vaststelling ontwerp-leggerwijzigingen Blaricummermeent en Bankrasweg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het voor inspraak heeft vrijgegeven: de ontwerp-leggerwijzigingen Blaricummermeent en Bankrasweg (BBV21.0018). Inzagetermijn: 13 april 2022 tot en met 24 mei 2022.

Blaricummermeent

gemeente: Blaricum
dijkvakken: V344-001 V374-001
Polder: Gooise Zomerkade (gebied 31)
Lengte trajecten: 0,6 km en 1,4 km  

Vanwege de stedelijke ontwikkeling van gebied de Blaricummermeent heeft de provincie Noord-Holland aangegeven de zomerkade langs het Gooimeer aan te wijzen en te normeren tot regionale waterkering. Deze nieuwe kering was tot op heden nog niet opgenomen in de legger van het waterschap.

De normering tot regionale waterkering betreft een faalkans van 1/4000 (was 1/100). Met andere woorden, de waterkering is ontworpen op een overschrijdingskans van een waterstand en golfhoogte van eens per 4000 jaar. De waterkering betreft een secundaire kering, maar heeft een veiligheidsniveau gelijk aan de ‘primaire’ keringen langs het Markermeer. Naast de ‘opwaardering’ van de zomerkade (‘Gooimeerkade’), is een waterkerende constructie aangebracht aan de oostzijde van de weg A27, ter plaatse van het huidige talud. Er zijn twee leggerprofielen berekend. De zoneringen liggen op het perceel van het waterschap, en ter hoogte van de A27, op het perceel van Rijkswaterstaat.

Bankrasweg

Gemeente: Amstelveen
Dijkvakken: A2008-001 A2008-002
Polder: Middelpolder onder Amstelveen (gebied 5)
Lengte trajecten: 3 km en 0,7 km  

In de legger van de tussenboezemkeringen (2012) is bij sommige dijken vastgelegd dat de zoneringen zijn bepaald aan de hand van de standaard keurzoneringen. Voor de Bankrasweg is nu een leggerprofiel berekend dat kan worden opgenomen in de legger.   

Legger

In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Bankrasweg te Amstelveen is een wijziging op de legger Waterkeringen 2012.

Juridisch kader

De legger is gebaseerd op artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op de voorbereiding van de legger is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat het ontwerp ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken, waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Uw zienswijze wordt behandeld en indien daartoe aanleiding is, verwerkt in de definitieve leggerwijziging. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld en treedt in werking.

Inzien van stukken

Bekijk van woensdag 13 april tot en met dinsdag 24 mei 2022 de ontwerp-leggerwijzigingen met de bijbehorende stukken (leggertabel, -overzichtskaarten en -profieltekeningen) op overheid.nl 

Zienswijzen

Tijdens de periode dat de ontwerp-leggerwijzigingen ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Technische systemen & Waterkeringen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘inspraak ontwerp-legger Blaricummermeent en/of Bankrasweg’ te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over de ontwerp-leggerwijzigingen kunt u telefonisch contact opnemen met team Technische systemen & Waterkeringen via telefoonnummer 0900 – 9394 (normale belkosten) of BeheerWaterkeringen@waternet.nl. LET OP: stuur géén zienswijze naar dit e-mailadres. U kunt digitaal een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

 

Amsterdam, 12 april 2022