Vaststelling ontwerp-leggerwijzigingen en -aanwijzingen waterkeringen verzamelopgave

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het voor inspraak heeft vrijgegeven: de ontwerp-leggerwijzigingen en – aanwijzingen waterkeringen verzamelopgave (Z20.0000012). Inzagetermijn: donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 1 juni 2022.

Legger

In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijzigingen uit de verzamelopgave zijn wijzigingen op de legger Waterkeringen 2012 of 2015.

Het bestuur wijst bij besluit de ligging aan van onder andere half-verholen waterkeringen en waterkering vervangende werken. Het waterschap legt de ligging van de verschillende verschijningsvormen van waterkeringen vast op kaart. Van de ligging wordt aantekening gemaakt in de legger.

SAMENVATTING ONTWERP-LEGGERWIJZIGINGEN secundaire keringen

A2037-002

Thamerlaan 

(rotonde Pr. Irenelaan – Stationsstraat)

Uithoorn

De gemeente Uithoorn heeft de Thamerlaan opnieuw ingericht. De weg lag zo laag dat ophogen niet meer mogelijk was. In overleg met AGV is een damwand geplaatst om de hoogte van de waterkering te realiseren. Met de laatste rekenkundige inzichten is een nieuw leggerprofiel opgesteld waarin de damwand is opgenomen (nieuwe dijkvak 003). Hierdoor wordt minder ruimte voor de dijk geclaimd en is de waterveiligheid nog steeds geborgd. De ligging van de dijk wijzigt niet.

V318-001

Rijksstraatweg Nieuwersluis (Ruygenhof, uitstroom poldergemaal)

Stichtse Vecht

Met de laatste rekenkundige inzichten is een nieuw profiel berekend voor de eerste 280 meter van dijktraject V318. Dit wordt het nieuwe dijkvak 009. De kernzone wordt hier drie meter kleiner dan voorheen, en de beschermingszones worden enkele meters groter.

A2040-001

A2022-003

Amstel Aquaduct, Kanteldijk N201

Amstelveen

De referentielijn is geoptimaliseerd en naar de wanden van het aquaduct verplaatst. Het aquaduct is aangelegd door de provincie Noord-Holland en maakte onderdeel uit van het project N201+. De standaardzoneringen uit de Keur golden reeds, maar worden nu ook in de legger opgenomen.

V229-004 V240-004

Uitwatering Naardermeer

(zendmasten A1)

Weesp

Muiden

V229-004: ter hoogte van metrering 1815-1849 is een damwand geplaatst.

V240-004: ter hoogte van metrering 545-580 is een damwand geplaatst.

Voor de damwanden is door derden een vergunningstraject doorlopen. De damwanden worden nu opgenomen in de leggerprofielen van de nieuwe dijkvakken 005. De ligging en zoneringen wijzigen niet.

V213

Joodse Kade

Gooise Meren

Voor deze dijk was nog niet eerder een leggerprofiel berekend, en gold nog een standaardprofiel uit 2007. Aan deze dijk is recent groot onderhoud gepleegd waarbij een palenrij is aangebracht. Deze palenrij wordt nu opgenomen in de legger (nieuwe dijkvak 004). Verder worden de dijkvakken 002, 003 en 005 gecreëerd. Voor elk dijkvak is een profiel berekend.

Bij de dijkvakken 002 en 003 vervallen de buitenbeschermingszones, halveren de beschermingszones en wijzigen de kernzones nauwelijks.

Bij de dijkvakken 004 en 005 vervallen de buitenbeschermingszones aan de buitenzijde; de buitenbeschermingszones aan de binnenzijde van de dijk worden ca. tien meter kleiner. De beschermingszones in de vakken 004 en 005 halveren en de kernzones worden enkele meters groter.

De ligging van de dijk blijft onveranderd.

V282-001 V282-002

V281-001 V281-002

Kade uitstroom Horstermeer

Wijdemeren

De referentielijn (en daarmee de locatie van de dijk) verandert niet.

Dijkvakken V282-001 en V282-002 worden samengevoegd tot het nieuwe vak V282-006 (metrering 0-515).

Voor V282-001 was nog niet eerder een profiel berekend, en gold nog een standaardprofiel uit 2007. Dit heeft tot gevolg dat vrijwel alle zoneringen hier (meer dan) halveren.

Voor V282-002 geldt dat door berekening van het nieuwe profiel er buitenbeschermingszones ontstaan, maar dat de kernzone en beschermingszones (meer dan) halveren.

Dijkvakken V281-001 en V281-002 worden samengevoegd tot het nieuwe vak V281-003 (metrering 0-530). Door berekening van een nieuw profiel ontstaan hier weliswaar buitenbeschermingszones, maar verkleinen de beschermingszones en kernzone met (meer dan) de helft.

P016-001

Amstelhoek

De Ronde Venen

Dijkvak P016-001 wordt opgeknipt in twee vakken: 005 voor metrering 0-35 (onder de brug/Kon. Maximalaan langs de Amstel) en vak 006 voor metrering 35-235 (Amstelkade).

Door de nieuw berekende profielen ontstaan weliswaar buitenbeschermingszones, maar worden zowel de beschermingszones als kernzones kleiner. Dit betekent minder beperkingen voor de omgeving en een optimalisatie van de legger.

A2027-001

Geniedijk-Legmeerdijk

Aalsmeer

Hier gelden sinds 2012 de algemene bepalingen van artikel 2.15 ‘Beperkingengebieden’ uit de Keur AGV 2019. Deze bepalingen bevatten zogeheten ‘standaardmaten’ en zijn verouderd.

Het nieuwe profiel voldoet aan de huidige (reken)normen en is toekomstbestendig. Ook wordt hiermee minder ruimte geclaimd voor de waterkering dan voorheen.

 

A122-001 en A122-002

Molenkade-Venserkade

Diemen

Amsterdam

Ouder-Amstel

Vak A122-001 zal opgaan in twee nieuwe vakken: A122-003 en 004. Hier ontstaan buitenbeschermingszones. Daarentegen verkleinen de kern- en beschermingszones flink, op de kernzone aan de buitenzijde na (die wordt drie meter breder).

Voor dijkvak A122-002 was nog niet eerder een profiel berekend, en gold nog een standaardprofiel uit 2007. Dit vak bestaat straks uit de vakken 005, 006 en 007. Recent is groot onderhoud aan de Venserkade gepleegd. Hierbij is een damwand geplaatst. Deze wordt nu opgenomen in de legger in dijkvak 005. Voor deze drie nieuwe vakken geldt dat vrijwel alle zoneringen kleiner worden, waardoor meer mogelijk wordt voor de omgeving.

A117-001

Ringdijk Watergraafs-meer

(Wibautstraat tot Middenweg)

Amsterdam

In 2018 is tegelijk met het dijkverbeteringsplan een leggerwijziging vastgesteld. Deze leggerwijziging omvatte één leggerprofiel, met ankers, voor het gehele dijkvak A117-001. Het besluit tot vaststelling van de leggerwijziging uit 2018 wordt nu ingetrokken. De leggerwijziging was nog niet in werking getreden.

Op de eerste 275 meter (nieuwe vak 008) en de laatste 142 meter (nieuwe vak 010) van het huidige dijkvak zijn echter geen ankers geplaatst. Hier voldoet de dijk zonder ankers. Voor deze twee delen is nu een leggerprofiel berekend zonder ankers, om te worden opgenomen in de legger. Voor het middengedeelte met de ankers (nieuwe vak 009) gaat hetzelfde profiel gelden zoals voorgesteld in 2018.

Tot op heden gold voor A117-001 een zogenaamd standaardprofiel. Na de leggerwijziging gelden nieuwe profielen, op maat berekend en naar de laatste rekenkundige inzichten voor dijkveiligheid. Dit betekent dat ten opzichte van de legger sinds 2007 de zones groter worden (en daarmee een toename van beperkingen vanuit de Keur). Ten opzichte van de besluitvorming uit 2018 betekent het echter, dat voor de delen waar geen ankers komen de zoneringen kleiner worden (ofwel, een verruiming van de mogelijkheden voor bewoners).

 

SAMENVATTING ONTWERP-AANWIJZINGEN secundaire en primaire keringen

P016-001 Amstelhoek

metrering 0-35 (onder de brug/Kon. Maximalaan, langs de Amstel)

De Ronde Venen

Dijkvak P016-001 wordt na de leggerwijziging opgeknipt in twee vakken. Vak 005 wijzigt van waterkerend dijklichaam naar een half-verholen kering.

Het betreft een optimalisatie van de legger. Bij (half-)verholen keringen is net wat meer mogelijk vanuit de Keur dan bij waterkerende dijklichamen.

A2040-001

Amstel Aquaduct, N201

Amstelveen

Dit dijkvak wijzigt van waterkerend dijklichaam naar een half-verholen kering.

Het betreft een optimalisatie van de legger.

V339-002 Oud Zuilen

(Dorpsstraat 20-58)

Stichtse Vecht

De vorm van dit dijkvak wijzigt van waterkerend dijklichaam naar verholen. Het betreft een optimalisatie van de legger.

A514-V Oudezijdskolkschutsluis

Amsterdam

De vorm van dit dijkvak wijzigt van verholen naar half-verholen. Het betreft een optimalisatie van de legger.

Juridisch kader

De legger is gebaseerd op artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op de voorbereiding van de legger is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat het ontwerp ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken, waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Uw zienswijze wordt behandeld en indien daartoe aanleiding is, verwerkt in de definitieve leggerwijziging. Vervolgens worden de definitieve leggerwijzigingen vastgesteld en treden in werking.

Inzien van stukken

Bekijk van donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 1 juni 2022 de ontwerp-leggerwijzigingen met de bijbehorende stukken (leggertabel, -overzichtskaarten en -profieltekeningen) op overheid.nl

Zienswijzen

Tijdens de periode dat de ontwerp-leggerwijzigingen ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen. Dien uw zienswijze online in.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Technische systemen & Waterkeringen
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘inspraak ontwerp-legger waterkeringen verzamelopgave’ te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over de ontwerp-leggerwijzigingen kunt u telefonisch contact opnemen met team Technische systemen & Waterkeringen via telefoonnummer 0900 – 9394 (normale belkosten) of BeheerWaterkeringen@waternet.nl. LET OP: stuur géén zienswijze naar dit e-mailadres. U kunt digitaal een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

 

Amsterdam, 20 april 2022