08 maart 2019

Waterschap pakt bodemdaling aan

In grote delen van ons gebied daalt de bodem. Dat zorgt voor schade aan grond, gebouwen en wegen. En er komt veel CO2 bij vrij. Daarom gaat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bodemdaling remmen. Als eerste waterschap gaan we bij het vaststellen van waterpeilen niet langer de bodemdaling volgen.

We hebben honderden jaren lang de waterstand in onze veengebieden verlaagd. Zo werden deze gebieden geschikt om te wonen en te gebruiken voor de landbouw. Maar de grond droogde hierdoor ook uit. Droge veengrond breekt snel af en zakt in. Daardoor daalt de bodem. In het verleden verlaagden we het waterpeil net zoveel als de daling van de bodem. Zo bleef de bodem dus droog. Maar dit zorgde er ook voor dat de bodem steeds weer verder kon inzakken.

Waterpeilen anders vaststellen

Vanaf 2030 gaan we het anders doen. Bij het vaststellen van de waterpeilen volgen we de bodemdaling nog maar met 75%. De grond blijft zo natter en zal dus minder snel inzakken. We doen dit niet als de grond dan niet meer op dezelfde manier gebruikt kan worden. Of als grondeigenaren zelf maatregelen nemen tegen bodemdaling. Dit alles staat in onze nieuwe Nota Peilbeheer 2019.

Strategie bodemdaling

We gaan niet alleen de waterpeilen anders vaststellen. In onze nieuwe Strategie Bodemdaling hebben we ook vastgelegd dat we vanaf nu:

  • Onze kennis over bodemdaling vergroten. Zodat we beter weten wat we ertegen kunnen doen.
  • Nog beter gaan samenwerken met andere overheden, zoals provincies en gemeenten.
  • Ook samen met bewoners en grondgebruikers gaan nadenken over oplossingen. En samen aan de slag om bodemdaling te remmen.

Wiegert Dulfer, dagelijks bestuurder:

‘Met het vaststellen van de Nota Peilbeheer en de Strategie Bodemdaling laten we zien dat het aanpakken van bodemdaling echt een speerpunt van ons waterschap is. Het is een historisch besluit, nu is het aan anderen om te volgen. Wij zetten een belangrijke stap en leveren zo onze bijdrage aan de landelijke en regionale opdracht om bodemdaling tegen te gaan. Nu is het aan andere betrokken partijen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren. Wij vertrouwen erop dat we samen met het Rijk en provincies en in goede samenwerking met boeren en beheerders van terrein de noodzakelijke stappen gaan zetten.’

Gerard Korrel, dagelijks bestuurder:

'Naast onderzoek doen naar de effectiviteit van maatregelen, moeten we ons als overheden de komende tijd richten op het ondersteunen van initiatieven uit de regio. We willen hieraan bijdragen vanuit onze verantwoordelijkheid als waterbeheerder. Tegelijkertijd is waterbeheer maar één element in het samenspel van mogelijke maatregelen om bodemdaling te remmen. De samenwerking met provincie en gemeente is daarom onmisbaar om tot een toekomstbestendige polder te komen.'

Vergadering algemeen bestuur 7 maart 2019

De Nota Peilbeheer 2019 is aangenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 maart 2019.