02 september 2020

Samen voor biodiversiteit

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vindt biodiversiteit erg belangrijk. Daarom gaan we actief bijdragen aan de bescherming van planten en dieren die de laatste jaren achteruit zijn gegaan.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht sluit zich aan als partner bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Daar moeten we samen aan werken.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in een gebied waar ruim 1,3 miljoen mensen wonen. Werken aan schoon water is een van de belangrijkste taken van het waterschap.  En dat er voldoende water is voor wonen, werken, natuur en recreatie. Want niet iedereen heeft dezelfde wensen en behoeften, maar iedereen wil een gezonde leefomgeving. Een gezonde leefomgeving is voor ons ook een omgeving waar ruimte is voor dieren en planten.

Onze toezegging aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Bij al onze activiteiten spelen biodiversiteit en ecologie een sturende rol. Met als doel onze leefomgeving te beschermen of te verbeteren en biodiversiteit te versterken. We maken onze dijken, bermen en watergangen geschikt als leefgebied en als ecologische verbindingszones. Daarnaast wil het waterschap biodiversiteitherstel samen met de omgeving oppakken. We zorgen dat biodiversiteitswinst standaard meeweegt bij de uitvoering van wateropgaven.

Concrete actiepunten:

  • We gaan de vaarsnelheid intensiever handhaven en de invloed van vaarrecreatie onderzoeken op waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit.
  • We richten ons specifiek op weidevogelbeheer en tijdelijk hoger peil.
  • We stellen een biodiversiteitsherstelplan op en besteden hierin aandacht aan de relatie droogte-biodiversiteit, natuurvriendelijk onderhoud, natuurvriendelijke oevers en bloemrijke dijken.
  • We starten in 2020 twee pilots op het gebied van biodiversiteitsherstel, waarmee we onze ambitie zichtbaar maken.
  • Verdubbeling van de inzet voor natuurvriendelijke oevers wordt onderdeel van het biodiversiteitsherstelplan en van KRW maatregelen.
  • We streven naar een visverbod op paling.

Sander Mager (Dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht): Biodiversiteit is een centraal thema in het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’. Ons waterschap heeft een enorme kans om via het watersysteem bij te dragen aan duurzame instandhouding van bijzondere leefgebieden voor planten en dieren. Biodiversiteit en ecologie horen dan ook tot speerpunten in de uitvoering van onze taken en zijn geen bijzaak. Door nu partner te worden van de Stichting Deltaplan Biodidiversiteitsherstel bundelt AGV de krachten met maatschappelijke partners om de biodiversiteit te herstellen.