Samen kunnen we zoveel meer

Onze wereld staat voor grote uitdagingen. Vooral als het gaat om het gaat om klimaatverandering en het beschermen van de natuur. Wij denken dat water onmisbaar is om oplossingen te vinden. Juist in het waterschap komen al deze onderwerpen samen. Om deze uitdagingen aan te pakken moeten we goed samenwerken met onze omgeving, met bewoners en met organisaties.

In ons bestuursakkoord staat wat we allemaal willen bereiken. Goed samenwerken is belangrijk bij al deze onderwerpen:

 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Circulair
 • Biodiversiteit
 • Bodemdaling
 • Bestuur en maatschappij

Lees hieronder wat we hier in 2021 mee gaan doen.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie betekent: voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 willen we hier klaar voor zijn. Dat gaan we gezamenlijk oppakken met verschillende partijen in ons gebied.

Klimaatadaptatie is een grote maatschappelijke opgave en het waterschap kan deze niet alleen oplossen. Daarom gaan we onderzoeken of we een netwerkplatform kunnen gaan oprichten, een DOE-loket; om inwoners te ondersteunen bij hun vragen om zelf 'klimaatadaptief' te zijn, en we bekijken hoe we maatregelen financieel kunnen stimuleren. In 2021 gaan we hierin keuzes maken en beginnen we met de uitvoering.

In 2021 leggen we klimaatadaptatie vast in ons beleid. We gaan beginnen om al onze dagelijkse werkzaamheden en onze bezittingen klimaatbestendig te maken.

Energietransitie

Als waterschap willen zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiele brandstoffen. En we willen de energie die we nodig hebben ook zelf opwekken. In de toekomst zelfs meer dan we nodig hebben. Om dat te bereiken gaan we in 2021 op meerdere manieren aan de slag. Dit doen we ook altijd samen met andere partijen. Zo gaan we bijvoorbeeld meeschrijven aan Regionale Energiestrategieën (RES).

Proefinstallatie Aquathermie Sloterplas

Aquathermie is een veelbelovende techniek om duurzame warmte en kou uit water te halen. Hiermee kun je bijvoorbeeld gebouwen verwarmen of koelen. We willen er in 2021 achter komen of dit kan zonder slechte gevolgen voor de waterkwaliteit of de natuur.

Van biogas naar groengas

Op onze rioolwaterzuivering in Amsterdam-West maken we uit rioolslib nu zo'n 12 miljoen kubieke meter biogas per jaar. Dit biogas wordt nu nog omgezet in elektriciteit en warmte. We bouwen aan een nieuwe groengasinstallatie, die in 2021 af zal zijn. In deze installatie halen we de CO2 uit het biogas, en we voegen stikstof toe. Zo maken we er groengas van, dat op dezelfde manier gebruikt kan worden als aardgas. Op termijn kunnen we zo één van de grootste groengasproducenten van Nederland worden.

Windpark Amsterdam-West

We hebben al langer plannen om 3 of 4 windturbines neer te zetten bij onze zuivering in Amsterdam-West. In 2021 hopen we dat we de vergunningen hiervoor rond krijgen. Als alle lichten op groen staan kunnen we beginnen met de aanbesteding. Naast de windmolens zelf moeten we ook zorgen voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Circulair

Om onze wereld niet uit te putten willen we onze grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gaan gebruiken. Zo worden we een circulair bedrijf. Al in 2030 willen we de helft minder grondstoffen gebruiken dan nu. En we gaan wat we nodig hebben duurzaam inkopen. Dit gaan we volgend jaar vastleggen in onze visie 'AGV Circulair 2050'. 

Bekijk hieronder hoe we de oude waterzuivering in Weesp circulair hebben afgebroken: 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Biodiversiteit

In 2021 zetten we ons in voor het herstel van biodiversiteit. Dat betekent dat we bedreigde of verdwenen soorten planten en dieren een handje helpen. En dat we bij het uitvoeren van ons werk rekening houden met planten en dieren in het gebied.

Dat ligt vast in ons bestuursakkoord, en past bij het beleid van de provincies waar we werken. We hebben ons ook aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

We gaan in 2021 een biodiversiteitsherstelplan maken. Ook starten we met een aantal proeven. Zo gaan we dijken in de buurt van de dorpen Mijdrecht en Woerdense Verlaat inzaaien met bloemen. En we gaan onze waterkeringen natuurvriendelijker beheren.

Bodemdaling

Grote delen van ons gebied bestaan uit veengrond. Deze bodem daalt. Dit is slecht voor gebouwen, wegen, en landbouwgrond. Maar ook voor het klimaat, want door bodemdaling komen er broeikasgassen vrij. Daarom wil het waterschap bodemdaling remmen.

Bodemdaling is een landelijk probleem. Het waterschap doet mee met allerlei kennis- en onderzoeksprogramma's. En we werken heel nauw samen met andere overheden. We brengen daar onze kennis, ervaring en visie in.

In 2021 starten we met het actieprogramma Aanpak Veenweiden:

 • We gaan de gevolgen van bodemdaling verder onderzoeken
 • We starten met een aantal proefprojecten in de polders Groot Wilnis - Vinkeveen,  Waardassacker en Ronde Hoep
 • We breiden ons meetnet uit om alle grondwaterstanden goed in beeld te krijgen
 • We gaan afspraken maken met boeren over de hoogte en de kwaliteit van het water
 • We gaan nauwer samenwerken met boerenorganisaties

Bekijk hieronder hoe we bodemdaling willen aanpakken: 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Bestuur en maatschappij

 • We kunnen ons werk alleen goed doen als we weten wat er in ons gebied speelt. Steeds meer inwoners en bedrijven willen zelf verantwoordelijkheid nemen. En veel dingen zelf doen. We komen daarom volgend jaar met een visie op participatie
 • Het waterschap betaalt mee aan Wereld Waternet. Zo helpen we partners over de grenzen ook om de klimaatdoelen van de Verenigde Naties te halen
 • Via Wereld Waternet doen we mee aan het internationale Blue Deal-programma. Het doel is om de nationale en internationale samenwerking tussen de waterschappen te versterken
 • Tijdens de Amsterdam International Waterweek (AIWW) delen we onze kennis met vakgenoten uit binnen- en buitenland