Wat we doen, doen we goed

Het waterschap beschermt tegen overstromingen en zorgt voor het juiste waterpeil en schoon water. We willen onze taken zo goed mogelijk uitvoeren.

We werken elke dag aan onze taken:

Hieronder leest u voor elke taak wat we in 2021 gaan doen. Zo willen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en ondernemen in ons mooie gebied.

Waterveiligheid

We leven in een dicht bewoond gebied met veel water, dat we zó hebben ingericht dat we er veilig kunnen wonen en werken. We willen het risico op overstromingen zo klein mogelijk houden.

Visie Waterveiligheid

In 2021 maken we keuzes over het beheer van onze dijken en kades. Daarbij letten we op risico's uit de omgeving en stemmen we goed af met onze partners. Het resultaat van die keuzes komt in een voorstel dat we 'Visie Waterveiligheid' noemen.

Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR)

Samen met 17 andere organisaties gaan we ons voorbereiden op grote overstromings-oefeningen in 2022 of 2023.

Dijkverbeteringsprogramma

In 2016 begonnen we met een nieuw programma om onze dijken samen met bewoners en organisaties uit de omgeving te verbeteren. In 2021 beginnen we met de volgende dijken:

  • De Aa
  • Westveensekade
  • Geerkade West
  • Haarlemmervaart-NW en Seineweg-Haarlemmervaart-NO
  • Mijdrechtse Zuwe – Kade langs de Rondweg

Daarnaast gaan we een aantal dijken onderhouden. In totaal gaan we dit jaar 15 kilometer dijk verbeteren. Het Dijkverbeteringsprogramma moet in 2024 klaar zijn.

Ronde Hoep

De Ronde Hoep is een polder die door de provincie is aangewezen als noodoverloop. Dat betekent dat we de polder in een bijzondere noodsituatie kunnen gebruiken om water op te vangen, zodat steden en andere gebieden niet overstromen. In 2021 beginnen we met het werk om dit mogelijk te maken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Binnen het HWBP worden de belangrijkste dijken in Nederland in een aantal jaren tijd op orde gemaakt. AGV levert een bijdrage die met alle waterschappen is afgesproken.

Voldoende water

Het is belangrijk dat iedereen in ons gebied precies de juiste hoeveelheid water heeft. Niet te veel, en ook niet te weinig. Bij droogte of juist langdurige regen verdelen we het water op een slimme manier

Boezemplan 2.0

Met de 'boezem' bedoelen we het land tussen polders en rivieren. In deze gebieden kan tijdelijk water worden opgeslagen. Bij hoogwater overstromen polders dan niet meteen. Door klimaatverandering wordt extra harde regen steeds vaker afgewisseld met extra droge perioden. Om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor de juiste hoeveelheid zoet water gaan we in 2021 het Boezemplan 2.0 maken. Het plan zal de basis zijn voor ons werk aan de boezem in de komende jaren.

Masterplan Technische Systemen

Het Masterplan gaat over onze gemalen, stuwen, sluizen en andere systemen waarmee we ons werk doen. We gaan kijken hoe deze systemen ervoor staan: hebben ze onderhoud nodig of moeten ze misschien vervangen worden? Wat zijn de risico's en hoeveel geld kost het? Eind 2021 nemen we besluiten over de belangrijkste werkzaamheden en de planning van het werk.

Agrarisch waterbeheer

In 2021 geven we subsidie aan boeren vanuit de regelingen Bodem & Water en het Landbouwportaal. We gaan ook samenwerken met boeren in projecten als (S)ken je Sloot, en het inzetten van 'watermakelaars'.

Watergebiedsplannen

In een watergebiedsplan staat wat we precies willen doen met het water in een gebied. In 2021 werken we verder aan de polders Waardassacker, Ronde Hoep en Baambrugge Oostzijds. En beginnen we met het maken van plannen voor de Horn- en Kuijerpolder, Neijenrode, Noordse buurt en Noorder Ijpolder.

Polders op maat

Dat sloten de juiste diepte hebben is belangrijk voor planten en dieren. Eigenaren moeten zelf hun sloot diep genoeg maken. Wij helpen ze daarbij met geld en voorlichting. Bijvoorbeeld: de beste diepte voor waterplanten is tussen de 35 en 60 cm. We stimuleren de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gaan we 33 kilometer sloot dieper maken.

Gezond water en gezuiverd afvalwater

Al het vuile water van bewoners en bedrijven noemen we afvalwater. We maken dit water schoon voordat het teruggaat naar de natuur. Daarbij willen we zo efficiënt mogelijk werken en zoveel mogelijk groene energie gebruiken. De kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater in ons gebied is goed, maar kan op veel plekken nog beter. Planten en dieren in het water en langs de oevers moeten daar goed kunnen schuilen, paaien, paren en broeden.

Pilotprojecten Biodiversiteitsherstel

In 2021 zetten we ons in voor het herstel van biodiversiteit. Dat betekent dat we bedreigde of verdwenen soorten planten en dieren een handje helpen. En dat we bij het uitvoeren van ons werk rekening houden met planten en dieren in het gebied. In 2021 gaan we de dijk langs het Waverveense Pad en de Westveense Kade/Korte Meentweg inzaaien met bloemen.

Stroomgebiedbeheerplan

Hierin beschrijven we de waterkwaliteit in ons gebied. En wat we moeten doen om die goed te houden of te verbeteren. We gaan een nieuwe versie van dit plan maken.

Programma KRW

In Europa zijn afspraken gemaakt over de waterkwaliteit. Deze afspraken staan in de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor gaan we in 2021 de waterkwaliteit verbeteren in Groot Wilnis Vinkeveen, Waarndassaker en de Ronde Hoep. Ook repareren of vervangen we de meest urgente lekke stuwen in ons gebied. Dat doen we op basis van ons actieplan Lekke Polers. En we gaan werken om stuwen en inlaten op afstand te besturen.

Extra stap zuiveren afvalwater

In rioolwaterzuiveringen (RWZI's) maken we vuile water van huishoudens en bedrijven weer schoon, zodat het terug kan naar de natuur. Bij alle RWZI's willen we een extra stap toevoegen waarbij we microverontreinigingen uit het water halen. Dat zijn hele kleine deeltjes vuil, zoals resten van geneesmiddelen, gifstoffen en onzichtbaar kleine stukjes plastic. In 2021 beginnen we met RWZI Horstermeer.

Uitbreiding RWZI's in Amsterdam

Het aantal inwoners van Amsterdam en omgeving groeit. Dat betekent dat we meer vuil water moeten zuiveren en daarvoor moeten RWZI Amsterdam-West en RWZI Westpoort groter worden.

Afvalwater scheiden bij de bron in Strandeiland

Bij Strandeiland gaan we het vuile water van woningen in de wijk zelf schoonmaken in plaats van in een RWZI. Ook willen we de warmte uit het vuile water gebruiken om energie op te wekken. Dat doen we met nieuwe technieken in een speciale installatie. In 2021 maken we het ontwerp van de installatie af.