Samenwerken met onze omgeving

De zomer van 2018 was extreem droog. Korte, harde buien komen steeds vaker voor. Ook zijn er steeds meer berichten over waterkwaliteit, minder planten- en diersoorten en bodemdaling. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht pakt problemen actief, slim en duurzaam aan. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven en overheden. Zo maken we ons gebied klaar voor de toekomst.

Met onze omgeving zoeken we naar de beste aanpak om onze doelen te bereiken. Hierbij willen we vernieuwend te werk gaan. Ook zullen we taken op het gebied van water naar ons toe trekken.

Onze taken voeren we bewust, professioneel en democratisch uit. We bedenken niet alleen technische oplossingen. We kijken en luisteren ook naar wat er speelt in onze omgeving. Voor andere organisaties willen we een goede partner zijn. Zo zorgen we ervoor dat water een leidende rol speelt in het oplossen van problemen als:

  • klimaatverandering
  • overgang naar duurzame energie
  • bodemdaling

Het is belangrijk dat we hierbij verder kijken dan onze traditionele taken. Zo laten we de maatschappelijke waarde van water zien. En kunnen we ook makkelijker meedoen met initiatieven van anderen.

Het waterschap staat in dienst van inwoners, bedrijven en boeren. Daarom hebben we een open dagelijks bestuur én algemeen bestuur nodig.

Meer over samenwerken in hoofdstuk 1.1 (pdf, 3,61 MB)

Communicatie en meepraten

Door klimaatverandering krijgt het waterschap een nieuwe rol in de samenleving. Wij willen dan ook leiderschap tonen op het gebied van watermanagement. Daarbij werken we samen met andere overheden, inwoners en bedrijven. En goede samenwerking kan niet zonder communicatie in onze projecten.

Meer mensen bereiken

De laatste jaren hebben we veel gedaan om meer mensen te bereiken. Via deze website, sociale media en in de eigen omgeving van onze inwoners. We moeten nu alleen een stap extra zetten. De komende jaren willen we:

  • Beter laten zien wat het waterschap doet. En waar het bestuur van het waterschap voor staat en welke besluiten ze nemen.
  • Zorgen voor meer kennis van onze inwoners over water en het waterschap. Dit noemen we ook wel waterbewustzijn.
  • Gebruikmaken van de kennis van inwoners, boeren en bedrijven.

Meepraten over beleid

We nodigen inwoners, bedrijven en andere organisaties uit om mee te praten over ons beleid. Hiervoor moeten we duidelijk laten zien wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.

Meer over communicatie in hoofdstuk 1.2 (pdf, 3,61 MB)

Genieten van water

Veel mensen genieten op en rond het water. Via recreatie kunnen we mensen meer vertellen over waterbeheer en de rol van het waterschap. Daarom maken we watererfgoed bereikbaar voor iedereen. Denk aan oude dijken, molens en sluizen. Zo laten we het rijke verleden zien van waterbeheer.

Duurzame recreatie

Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur of een fijne leefomgeving. Varen heeft bijvoorbeeld gevolgen voor waterkwaliteit en plant en dier. Daarom willen we zorgen dat recreatie zo duurzaam mogelijk is. Nieuwe vaarroutes moeten voldoen aan de uitgangspunten voor Natura 2000-gebieden.

Bij nieuwe mogelijkheden voor recreatie spelen natuur, waterkwaliteit en biodiversiteit een leidende rol. Daarbij hebben we ook aandacht voor het welzijn van dieren.

Ook houden we bij ons werk rekening met recreatie en monumenten. We werken daarbij samen met recreatie-en plassenschap, gemeenten, natuurorganisaties en natuurverenigingen van boeren.

Meer over recreatie in hoofdstuk 1.3 (pdf, 3,61 MB)

Internationale samenwerking

Onze uitdagingen gaan over de grenzen van ons waterschap en van Nederland heen. We maken ons sterk voor goede internationale samenwerking. Zo willen we bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Internationale samenwerking is waar mogelijk onderdeel van onze aanpak, en we plaatsen onze uitdagingen én mogelijke oplossingen altijd ook in een internationaal perspectief.

We stimuleren onze experts om mee te werken aan internationale projecten. Zo kunnen we kennis delen, kennis opdoen en nieuwe kennis ontwikkelen met lokale partners. Daarmee hebben we de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Hier willen we mee doorgaan.

Wereld Waternet

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een van de oprichters van Wereld Waternet. Wij steunen deze stichting voor een deel financieel. Wereld Waternet maakt een steeds duidelijker onderscheid tussen adviesdiensten en samenwerking op basis van uitwisseling. Voor advies kunnen bijvoorbeeld grote steden of bedrijven gewoon betalen.

Als waterschap blijven we met Wereld Waternet in gesprek over de richting van ons internationale beleid.

Meer over internationale samenwerking in hoofdstuk 1.4 (pdf, 3,61 MB)