Bezwaarschriftencommissie

Tegen besluiten van het waterschap kunnen bezwaren worden ingediend. Dat staat in de Algemene wet bestuursrecht. Wordt er een bezwaarschrift ingediend? Dan geeft de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie het dagelijks bestuur hierover advies.

De commissie adviseert over allerlei soorten besluiten van het waterschap, maar niet over bezwaren op belastingaanslagen en rechtspositionele besluiten.

De bezwaarschriftencommissie bestaat op dit moment uit een voorzitter, twee leden en twee plaatsvervangende leden. Het algemeen bestuur benoemt de voorzitter en de leden voor een periode van vier jaar. De leden kunnen tweemaal opnieuw worden benoemd. Dit zijn nu de leden van de commissie:

  • de heer B. Horseling (voorzitter)
  • de heer M.E. van den Heuvel
  • mevrouw C.E. Polak
  • de heer O. Th. Ferf Jentink
  • de heer W.J. Wensink

De commissie vergadert meestal één keer per 3 weken op woensdag overdag. De leden krijgen per vergadering een vergoeding. Onderdeel van deze vergaderingen zijn hoorzittingen. Dan luisteren de leden naar de mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend. Ze luisteren ook naar het waterschap. En naar andere mensen en partijen voor wie de beslissing belangrijk is. Op basis van deze gesprekken geeft de commissie advies aan het waterschap. Het waterschap neemt dat advies altijd mee in het besluit over het bezwaar.

U kunt de bezwaarschriftencommissie bereiken via de klantenservice van Waternet.