Bodemdaling

Grote delen van ons gebied bestaan uit veengrond. Deze bodem daalt. Dit is slecht voor gebouwen, wegen, en landbouwgrond. Daarom wil het waterschap bodemdaling remmen.

We hebben honderden jaren lang de waterstand in onze veengebieden verlaagd. Zo werden deze gebieden geschikt voor bewoning en als landbouwgrond. Maar de grond droogde hierdoor ook uit. Droge veengrond breekt sneller af dan natte veengrond en zakt in. Daardoor daalt de bodem.

Bodemdaling zorgt voor problemen voor bewoners, gebruikers en overheden. Het zorgt voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Het wordt steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. De kwaliteit van het water gaat erdoor achteruit. En als veengrond daalt komen er ook nog eens grote hoeveelheden CO2 vrij. Daarom willen we bodemdaling remmen.

Feiten en cijfers

In ons gebied ligt ongeveer 20.000 hectare veengebied. Dit is ongeveer 10% van het gebied in Nederland dat gevoelig is voor bodemdaling. De veenbodem in ons gebied daalt tussen de 3 en 10 mm per jaar. Daardoor komt er per hectare tussen de 20 en 35 ton CO2 per jaar vrij. Dat is meer dan 400.000 ton CO2 in ons hele gebied.

Onze taak

We willen daling van de bodem remmen, maar dat is niet makkelijk. Als waterschap zorgen we voor een waterpeil dat past bij het gebruik van de grond. Maar wij bepalen niet hoe de grond gebruikt wordt: dat doen eigenaren, gebruikers, de provincie en de gemeente. Daarom moeten we samenwerken met deze partijen. En op een nieuwe manier kijken naar de manier waarop de grond wordt gebruikt.

Hoe pakken we bodemdaling aan?

Ons eigen waterbeheer heeft invloed op bodemdaling. Want in gebieden waar we het waterpeil laag houden, droogt het veen uit. Daardoor zakt het naar beneden. Vanaf 2019 starten we met onze aanpak om bodemdaling te remmen: de 'strategie bodemdaling'. Ook gaan we bij het vaststellen van waterpeilen rekening houden met bodemdaling. Zo dragen we bij aan het remmen van bodemdaling.

Strategie bodemdaling

In deze strategie zeggen we dat we bodemdaling willen remmen. En hoe we dat willen doen. We willen beter samenwerken bij het aanpakken van bodemdaling met het Rijk, provincies en gemeenten. Want deze partijen bepalen hoe het het land in ons gebied gebruikt wordt. En de manier waarop de grond gebruikt wordt heeft een grote invloed op bodemdaling.

In de plannen over de inrichting van het land gaan we als partner meedenken en advies geven. Daarbij gaan we in gesprek met alle partijen, ook de eigenaren en gebruikers van land. We adviseren ze hoe ze bodemdaling kunnen remmen. De beste vorm is een open proces. Dit betekent dat de eigenaren en gebruikers een toekomstbeeld vormen van het gebied. En het remmen van bodemdaling een plek geven in hun plannen.

Nota Peilbeheer 2019

Naast de strategie stelt het waterschap ook een nieuwe 'nota peilbeheer' vast. In deze nota staat waar we rekening mee houden bij het bepalen van waterpeilen. Om bodemdaling te remmen gaan we de waterpeilen anders vaststellen:

  • Vroeger verlaagden we het waterpeil net zoveel als de bodem daalde. Zo bleef de grond droog en kon die gebruikt worden voor (land)bouw.
  • Nu volgen we de bodemdaling met nog maar 75%. Zo wordt de veengrond minder snel droog. En zal de grond minder dalen. Maar: we doen dit niet als de grond dan niet meer op dezelfde manier gebruikt kan worden.
  • Nemen de eigenaren en gebruikers van de grond zelf maatregelen tegen bodemdaling? Dan blijven we de bodemdaling gewoon volgen.

De waterpeilen gaan we in een open proces bepalen. Zoals in onze strategie beschreven is.

Wat kost het?

In onze begroting zetten we jaarlijks 100.000 euro opzij voor bodemdaling.

Met dit geld kunnen we:

  • Partijen in het gebied ondersteunen met advies 
  • Partijen in het gebied helpen om geld voor de aanpak van bodemdaling naar onze regio te halen
  • Meer kennis over bodemdaling naar onze regio halen

Vragen aan het bestuur

  • Hoe geven we invulling aan het open proces dat we willen? Hoe zorgen we dat de waarden van alle partijen samen komen?
  • Wat gaan we precies doen om het open proces mogelijk te maken? Wat gaan we precies doen om op een andere manier om te gaan met het vaststellen van het waterpeil?

Documenten