Dijkverbeteringsplan Amsteldijk vastgesteld

Het dagelijks bestuur heeft het dijkverbeteringsplan voor de Amsteldijk vastgesteld. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Ook wordt in het dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staat beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Inzien van stukken

Het dijkverbeteringsplan voor de Amsteldijk is in te zien via www.overheid.nl.

Bewonersavond

Na de zomervakantie organiseren we een informatieavond waarin het plan voor de uitvoering van de dijkverbetering wordt gepresenteerd. Dit doen wij samen met de aannemer die het werk gaat uitvoeren. De datum voor de informatieavond is nog niet bekend. Als de datum bekend is, kunt u dat hier lezen. Ook nodigen we bewoners van de Amsteldijk uit per brief.

Planning

We verwachten dat we na de zomer kunnen beginnen met de start van de werkzaamheden. En we zijn ongeveer eind voorjaar 2019 klaar.

Beroep en voorlopige voorziening

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan?  Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan van 18 mei 2018 t/m 28 juni 2018 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 088 – 361 14 11, keuze 3).