Stand van zaken dijkverbetering de AA

We willen u graag informeren over de stand van zaken van het project dijkverbetering de AA. Inmiddels is het ontwerp verder uitgewerkt en na gesprekken met de directe belanghebbenden is er meer bekend over hoe we de dijk gaan verbeteren.

De afgelopen tijd

De afgelopen tijd hebben we gekeken naar de technische mogelijkheden om de dijk te versterken. Er zijn meerdere varianten afgewogen aan de hand van verschillende vastgestelde criteria zoals gebruik, groen, beheer, infrastructuur en omgeving.  Op basis van deze afweging heeft Waternet besloten om Dijkverbetering de Aa in 2 fases op te knippen: het Groot Onderhoud en het Dijkverbeteringsplan.

Fase 1: Groot Onderhoud

Op basis van de variantenafweging heeft Waternet besloten een groot gedeelte van de dijk op te nemen in het Groot Onderhoud. Dit betekent dat we de dijk kunnen versterken of verhogen met grond, binnen het profiel van de dijk: het leggerprofiel. Het leggerprofiel is een wettelijk vastgestelde zone en ruimte waarbinnen de dijk zich moet bevinden. In deze zone kan het waterschap onderhoud uitvoeren.

De afgelopen tijd heeft het projectteam de Aa gewerkt aan het ontwerp en contract voor het Groot Onderhoud. Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaren van de relevante percelen om uitvoeringsafspraken te maken daarnaast is er overleg gevoerd met de gemeente Stichtse Vecht. Inmiddels is het ontwerp en contract voor het groot onderhoud  van de dijk klaar en worden de afspraken met de omgeving afgerond. Komende maand wordt er een aannemer geselecteerd voor de uitvoering.

De uitvoering van het Groot Onderhoud aan de dijk zal naar verwachting starten in het eerste kwartaal van 2021. Zodra de aannemer bekend is zullen wij u opnieuw informeren over de exacte planning van de werkzaamheden. Op figuur 1 ziet u een kaartje van de locaties waar Waternet Groot Onderhoud gaat uitvoeren.

Fase 2: Dijkverbeteringsplan

Om te zorgen dat de gehele dijk weer veilig is voor de komende 30 jaar moet er op een aantal plekken afgeweken worden van het profiel van de dijk.  Op deze locaties is een projectplan of dijkverbeteringsplan zoals bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet nodig. In een dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wilt uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Dit betekent dat we hier kijken naar andere oplossingen voor het versterken van de dijk, bijvoorbeeld het plaatsen van een damwand of het verleggen van de dijk naar een andere locatie. Het uitwerken van deze plannen vergt meer tijd omdat de impact vaak groter is en afwijkt van de huidige situatie. Op figuur 1 ziet u een kaartje van de locaties waar een dijkverbeteringsplan wordt voorbereid. 

Komende tijd

De komende tijd wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van het dijkverbeteringsplan. Het projectteam gaat verder in gesprek met de omgeving en het ontwerp wordt technisch verder uitgewerkt. Het ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt eind dit jaar voorbereid en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van volgende jaar worden afgerond. U kunt het ontwerp- dijkverbeteringsplan inzien en eventueel zienswijzen indienen. Wanneer de precieze datum voor de inzageperiode bekend is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteindelijk wordt het dijkverbeteringsplan definitief gemaakt en vastgesteld. Op het definitieve dijkverbeteringsplan is beroep mogelijk.

Figuur 1 overzicht locaties groot onderhoud en dijkverbeteringsplan

Figuur 1 locaties groot onderhoud en dijkverbeteringsplan