Variantennota dijkverbetering de AA

Voor dijkverbeteringsproject de Aa heeft het waterschap verschillende maatregelen om de dijk te verbeteren afgewogen.

Delen van het dijktraject zijn door het projectteam uitgewerkt in een ontwerp en deze zijn meegenomen in het groot onderhoud.

De overige delen van het dijktraject die nu nog moeten worden opgepakt. Daarvoor zijn de varianten en het voorkeursalternatief afgewogen in de variantennota.

Deze zijn op 6 juli 2021 vastgesteld door het bestuur van het waterschap. Het betreft een variantennota voor dijkvak 6 en een variantennota voor de dijkvakken 9b, 9c en 10.