Project

Dijkverbetering Rondehoep Oost (deel 2)

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Bullewijk en Waver is niet hoog en mogelijk niet sterk genoeg. Waternet gaat de dijk namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verbeteren.

Het gaat om de dijk Rondehoep Oost, bij het begin van de Bullewijk (naast de Kerkbrug) tot aan de Jan Benninghbrug en van de A9 tot aan de Voetangelbrug en daarna langs de Waver tot aan de Stokkelaersbrug. Het deel van de dijk Rondehoep Oost tussen Jan Benninghbrug en de A9 is een ander project, zie Dijkverbetering Rondehoep Oost – ten noorden van de A9. De dijk beschermt de wijk Benningh en de polder de Rondehoep tegen hoog water in de Bullewijk en de Waver.

Rondehoep Oost.JPG

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken. Uit de toetsing blijkt dat de dijk niet hoog en/of sterk genoeg is. Waternet gaat voor het waterschap de dijk verbeteren. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Welke stappen doorlopen we?

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Zo doen we onderzoek naar de draagkracht van de bodem en toepasbare technieken. En andere onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook gaan we de dijk en directe omgeving precies opmeten. We stellen een Nota van Uitgangspunten op. Vervolgens gaan we met bewoners in gesprek. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren. Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt een besluit over de Nota van Uitgangspunten en een voorkeursvariant. In een ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt de voorkeursvariant uitgewerkt. Bewoners kunnen hun mening geven over het plan. Zo nodig wordt het plan aangepast. Het bestuur stelt het definitieve dijkverbeteringsplan uiteindelijk vast. Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Planning

Juni - Oktober 2021 Onderzoeken (landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie) en meten van de dijk
Eind 2021 Nota van Uitgangspunten voorleggen aan het bestuur van het waterschap
2022 Uitwerken ontwerp-dijkverbeteringsplan
Ontwerp varianten uitwerken en gesprekken met bewoners over voorgenomen maatregelen en wat die betekenen voor bewoners
Begin 2023 Ontwerp-dijkverbeteringsplan voorleggen aan het bestuur van het waterschap
Midden 2023 Ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage voor bewoners (inspraak)
Eind 2023 Eventuele zienswijzen worden behandeld en waar mogelijk passen we het ontwerp-dijkverbeteringsplan aan
Voorjaar 2024   Definitief vaststellen van het dijkverbeteringsplan door het bestuur van het waterschap
Midden 2024 Uitvoering dijkverbeteringsplan, start werkzaamheden

 

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Toekomstbestendige Rondehoep

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om het gebied de Rondehoep toekomstbestendig te maken: bodemdaling remmen, dijken verbeteren, watersysteem op orde, realiseren van beschermingsmaatregelen, vitale landbouw, meer verschillende planten en dieren, en schoon water.

Meer informatie over de verschillende projecten in de Rondehoep