Dijkverbeteringsplan vastgesteld

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het definitieve dijkverbeteringsplan, de leggerwijziging en een aanwijzing voor de Kade Langs de Rondweg/Mijdrechtse Zuwe vastgesteld.

Het dijkverbeteringsplan kunt u van vrijdag 1 mei 2020 tot en met donderdag 11 juni 2020 inzien via Overheid.nl.

Wat is een dijkverbeteringsplan?

In een dijkverbeteringsplan staat wat er moet gebeuren om de dijk sterker te maken, zodat de dijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet. Ook staat in het plan hoe we omgaan met veiligheid, landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Daarnaast spelen de belangen van bewoners, gemeenten en natuurverenigingen mee. En bedrijven die o.a. elektriciteit, gas, water en internet leveren.

Leggerwijziging

Omdat de  dijk wordt verbeterd  passen we de legger aan. De legger is een document waarin de vorm, afmeting of opbouw van de dijk is vastgelegd. Het is een officieel document, dat door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld. De kern- en beschermingszones van de dijk staan in de legger. Voor elke zone is aangegeven wat er wel en niet mag op de dijk. In de Keur AGV 2019 kunt u dit na lezen.

Tegelijk met de dijkverbetering  stellen we de vorm en afmeting van de dijk en haar beschermingszone (de ‘legger’) opnieuw vast. Wat de leggerwijziging van Kade Langs de Rondweg/Mijdrechtse Zuwe betekent leggen we uit in het dijkverbeteringsplan. Samen met het ontwerp-dijkverbeteringsplan is de legger ter inzage gelegd en heeft u kunnen reageren.

Beroep en voorlopige voorziening

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend? Of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan of de legger? Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan, de legger en/of aanwijzing van vrijdag 1 mei 2020 t/m donderdag 11 juni 2020 beroep instellen. Dit doet u door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Kijk op loket.rechtspraak.nl voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: 

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep

Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 088 – 361 14 11, keuze 3).

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het projectteam via: kadelangsderondweg@waternet.nl