Ontwerp-dijkverbeteringsplan vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 7 februari 2017 het ontwerp dijkverbeteringsplan Linnaeuskade vastgesteld. Vanaf dinsdag 14 februari 2017 kunt u dit plan inzien. Belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Dit noemen wij inspraak.

In het ontwerp dijkverbeteringsplan staan de oplossingen beschreven om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast kijken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de nabije omgeving. Ook houden we rekening met de belangen van bewoners in de buurt en de natuur. U kunt het plan downloaden op de projectsite.

Vaststelling m.e.r.-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan Linnaeuskade heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat de dijkverbetering Linnaeuskade geen belangrijk negatief effect heeft op het milieu in het plangebied. Het dagelijks bestuur heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin staat dat voor de dijkverbetering Linnaeuskade geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit zelf is geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt wel een zienswijze over het m.e.r.-besluit indienen bij uw zienswijze over het ontwerp-dijkverbeteringsplan.

Geef uw mening

Het ontwerp-plan voor de dijkverbetering ligt van dinsdag 14 februari 2017 tot en met maandag 27 maart 2017 ter inzage. Dat betekent dat bewoners en andere belanghebbenden hun mening over het ontwerp-plan kunnen geven. Bent u het niet eens met (delen van) dit plan? En bent u belanghebbende? Dan kunt u ons dat binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling laten weten. U dient dan een zienswijze in.

Zienswijze indienen

Tijdens de inspraakperiode kunt u een zienswijze indienen. In een zienswijze vertelt u waarom u het niet eens bent met (delen van) het ontwerp-plan.U kunt de zienswijze opsturen naar: 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Vermeld als onderwerp ‘zienswijze ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade’. Vermeld ook uw naam en adres en de datum. Vergeet niet om de zienswijze te ondertekenen.

 

U kunt uw zienswijze ook in een persoonlijk gesprek doorgeven. Bel dan 0900 93 94 en kies optie 3. Vraag onze medewerker naar het projectteam voor de dijkverbetering Linnaeuskade. We maken dan een afspraak met u.