Project

Dijkverbetering Ouderkerk aan de Amstel

Wordt aan gewerkt

Uit de vijfjaarlijkse toetsing is gebleken dat de dijk langs de Amstel in de dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel te laag is. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat daarom de dijk verbeteren. De dijk ligt langs Hoger Einde-Zuid, Dorpsstraat en Kerkstraat.

 
Traject Hogereinde-Dorpsstraat-Kerkstraat
Polder Duivendrechtse polder
Gemeente Ouderkerk aan de Amstel
Lengte traject Circa een halve kilometer
Status Ontwerpfase
Laatste update Maart 2021

Wat is er gedaan?

Eind 2016 organiseerde het waterschap een informatieavond. Op deze avond heeft het waterschap de noodzaak toegelicht om aan de dijk te werken en voorgesteld welke aanpak de voorkeur heeft. In de zomerperiode van 2019 zijn met de direct betrokken aanwonenden keukentafelgesprekken gevoerd om de omgevingsbelangen in beeld te krijgen.

Mede met deze input is de voorkeursmaatregel, een stalen damwand langs de kade van de Amstel, uitgewerkt in een ontwerp-dijkverbeteringsplan. Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 9 juni 2020 het ontwerp-dijkverbeteringsplan Dorpskern Ouderkerk vastgesteld. In de periode van 24 juni 2020 tot en met 4 augustus 2020 heeft u het plan in kunnen zien. Tijdens de inzagetermijn is er een aantal zienswijzen ingediend.

Door de inhoudelijke reacties op, en zorgen die zijn geuit over, het ontwerp-dijkverbeteringsplan werd besloten om extra onderzoeken te laten uitvoeren in het najaar van 2020. Deze extra onderzoeken helpen bij het beantwoorden van vragen die zijn gesteld in de zienswijzen en helpen bij het beoordelen van alternatieven die zijn genoemd. Om een ontwerp-dijkverbeteringsplan te kunnen maken, doen we ook eerst verschillende onderzoeken. Omdat wij ons in dit proces extra bewust zijn van het belang om keuzes inzichtelijk en transparant te houden, willen we u alsnog de gelegenheid geven om deze onderzoeken in te zien.

Planning

Van 5 maart tot en met 16 april 2021 kunt u de verschillende onderzoeken die zijn gebruikt voor het ontwerp-dijkverbeteringsplan inzien. Direct belanghebbende kunnen hierop reageren in een aanvullende zienswijze. 

Komen er na de inzageperiode, van 5 maart tot en met 16 april 2021, aanvullende zienswijzen? Dan verwerken wij eventuele wijzigingen/aanvullingen die hier uit komen in de zienswijzebeantwoording en het dijkverbeteringsplan. 

Het dagelijks bestuur van het waterschap beoordeelt de beantwoording van de zienswijzen, eventuele aanvullende zienswijzen en verwerking in het dijkverbeteringsplan.Wanneer het plan bestuurlijk wordt vastgesteld, krijgen bewoners die een (aanvullende) zienswijze hebben ingediend, hier reactie op. Dat wordt, afhankelijk van de omvang van eventueel aanvullende zienswijzen, waarschijnlijk aan het einde van de zomer.

Wanneer het dijkverbeteringsplan door het bestuur wordt vastgesteld en ter inzage wordt gelegd laten wij u dit weten. Tijdens de ter inzage legging van het dijkverbeteringsplan heeft u de mogelijkheid tegen het plan in beroep te gaan. 

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes