Project

Dijkverbetering Ouderkerk aan de Amstel

Wordt aan gewerkt

 
Traject Hogereinde-Dorpsstraat-Kerkstraat
Polder Duivendrechtse polder
Gemeente Ouderkerk aan de Amstel
Lengte traject Circa een halve kilometer
Status Ontwerpfase
Laatste update November 2019

Waarom is dijkverbetering nodig?

Uit de vijfjaarlijkse toetsing is gebleken dat de dijk langs de Amstel in de dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel te laag is. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is daarom voornemens om de dijk te verbeteren. De dijk ligt langs Hoger Einde-Zuid, Dorpsstraat en Kerkstraat.

Wat is er gedaan?

Eind 2016 organiseerde het waterschap een informatieavond. Op deze avond heeft het waterschap de noodzaak toegelicht om aan de dijk te werken en voorgesteld welke aanpak de voorkeur heeft. In de zomerperiode van 2019 zijn met de direct betrokken aanwonenden keukentafelgesprekken gevoerd om de omgevingsbelangen in beeld te krijgen.

Mede met deze input wordt de voorkeursmaatregel, een stalen damwand langs de kade van de Amstel, uitgewerkt in een ontwerp-dijkverbeteringsplan. Een variantenanalyse en aanvullende onderzoeken naar de grondwaterstand, bodemopbouw en mechanische sterkte van de huidige situatie hebben geleid tot de technische uitwerking van onze voorkeursvariant.

Op dit moment zijn we de technische uitwerking aan het afronden, zodat het ontwerp goed in de omgeving past en de effecten van de dijkverbetering minimaal zijn. Een zorgvuldige onderbouwing van de technische uitwerking wordt hieraan toegevoegd.

Planning

Eind 2019 willen we het ontwerp-dijkverbeteringsplan door het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht bestuurlijk laten vaststellen.

Daarna geeft het bestuur het ontwerp-dijkverbeteringsplan vrij voor inspraak. Dit is een openbare inspraak, wat betekent dat u uw mening kunt geven op het plan. Dit doet u door het indienen van een zienswijze. De betrokken eigenaren worden vooraf met een brief geïnformeerd over wanneer het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage wordt gelegd.

In 2020 willen we het plan verder uitwerken tot een definitieve versie. Ook over de definitieve versie van het ontwerp en de voortgang van het project zullen de bewoners worden geïnformeerd.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het projectteam ‘dijkverbetering dorpskern Ouderkerk’ via het e-mailadres ouderkerk@waternet.nl.

Waternet voert de dijkverbetering uit en bereidt de plannen voor. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van Waternet of neem contact op met de klantenservice via 0900 93 94 (geen extra belkosten).

Globale planning dijkverbetering

Najaar 2018 Uitwerken ontwerp-dijkverbeteringsplan
Najaar 2018 Gesprekken met bewoners over de aanleg van de voorgenomen waterkerende constructie en wat het betekent voor hun perceel
Begin 2019 Ontwerp-dijkverbeteringsplan voorleggen aan het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Voorjaar 2019 Ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage voor bewoners (inspraak)
Voorjaar 2019 Eventuele zienswijzen worden behandeld en waar mogelijk passen we het ontwerp-dijkverbeteringsplan aan
Najaar 2019 Definitief vaststellen van het dijkverbeteringsplan door bestuur waterschap
Begin 2020 Uitvoering van het dijkverbeteringsplan, start van de werkzaamheden

Naar Waternet, projecten