Project

Plannen voor gemaal de Ruiter: renovatie of nieuwbouw?

Het gemaal de Ruiter regelt het waterpeil in de Vinkeveense Plassen en de polders Groot en Klein Oud-Aa. Omdat het gemaal is verouderd en niet meer voldoet aan de laatste eisen, zijn er binnenkort maatregelen nodig. 

Gemaal de Ruiter 

Huidige staat 

De technische staat van het gemaal is verouderd. Ook vormt het een barrière voor vissen die vaak niet ongeschonden door het gemaal zwemmen. Hierdoor wordt de natuurlijke trek van vissen zoals de paling, beperkt. Voordat we een besluit nemen hebben we onderzocht wat de beste oplossing is voor het gemaal dat een monumentale status heeft.  

Demmerikse sluis

Aan de noordkant van het gemaal ligt de Demmerikse sluis. De sluis is een van de vier sluizen die toegang geeft tot de polder Groot Mijdrecht. Bij het onderzoek naar oplossingen voor vispassage bij gemaal de Ruiter hebben we ook gekeken naar de Demmerikse sluis. We hebben onderzocht of de vissen via de sluis langs het gemaal zouden trekken.

Onderzoek 

Bij het onderzoek is de monumentale status dan ook richting gevend geweest. Het gebouw van het gemaal moet blijven zoals het is, conform de monumentenwet. Uit onderzoek moet blijken of we het huidige gemaal kunnen renoveren of dat we tot nieuwbouw naast het bestaande gemaal over moeten gaan. Een combinatie van renovatie en nieuwbouw behoort ook tot de mogelijkheden. 
We onderzochten bij deze varianten de staat van de fundering, het gebouw, de pompen en het leidingwerk van het gemaal. Daarmee hebben we inzicht gekregen in de constructieve houdbaarheid van het gebouw, de bedrijfszekerheid van de huidige pompen en de mogelijkheden voor een vispassage. 

Ook is er gekeken naar aspecten als duurzaamheid, klimaatbestendigheid en welke impact een variant heeft op het monumentale karakter van het gemaal, de leefomgeving en de kosten.  

Gemaal Demmerik

Naast gemaal De Ruiter is het gemaal Demmerik onderzocht. Dit gemaal is ook verouderd en voldoet niet meer aan de laatste eisen. Het gemaal loost nu het water in het peilgebied van De Ruiter, dat het verpompt naar de boezem. Dit is voor het watersysteem een extra schakel en voor de vissen een extra passage. Alles bij elkaar geen optimale situatie. Uit onderzoek in het watersysteem blijkt dat we het gemaal richting de boezem kunnen verplaatsen. Hierdoor kunnen we het water van het nieuwe gemaal Demmerik direct op de boezem lozen en wordt het watersysteem robuuster en visveiliger. We kijken samen met de omgeving naar de mogelijkheden om het gemaal te verplaatsen.

Planning 

Volgens de huidige planning neemt  het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht in maart 2022 een beslissing over de uit te werken variant en het mogelijk verplaatsen van gemaal Demmerik. Daarna werken we de plannen uit tot een ontwerp. De werkzaamheden vinden niet eerder dan in 2023 plaats.

Verder vindt er afstemming plaats met het project “dijkverbetering Geuzensloot” Dijkverbetering Geuzensloot | Waterschap AGV  

Wat betekent dit voor u?  

Komend jaar zullen er bij het gemaal alleen onderzoek- en voorbereidende werkzaamheden plaats vinden. Deze geven enige geluids- en parkeeroverlast. We vragen hiervoor uw begrip. 

Historie van het gemaal 

Dit rijksmonument dankt zijn naam aan de vroegere dijkgraaf De Ruiter. Het gemaal verving zes molens om de polders droog te houden. Met het gemaal pompen we water uit de Vinkeveense Plassen naar de Geuzensloot. Zo kan het water naar de rivier de Angstel en het Amsterdam-Rijnkanaal stromen. Sinds de jaren '50 van de 20e eeuw pompt het gemaal ook water weg uit de Polder Groot en Klein Oud-Aa. Zo regelen we het juiste waterpeil in de polders. 

Vragen? 

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de Klantenservice van Waternet via T: 0900 9394 en vraag naar het projectteam.Of stuur een e-mail naar
gemaalderuiter-demmerik@waternet.nl