Project

Schoonmaken ‘t Slijk

Wordt aan gewerkt

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt de verontreinigde bodem van voormalige vuilstort ’t Slijk langs de Vecht bij Maarssen schoon. De vervuilde bodem wordt afgedekt met een isolatielaag zodat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden in het oppervlaktewater van ’t Slijk en de Vecht. Het Slijk is een zijwater van de Vecht die in 2015 is schoon gebaggerd. Na het schoonmaken van ‘t Slijk kunnen planten en dieren beter leven. De bedoeling is dat ’t Slijk in de toekomst een natuurlijke plek wordt waar vissen goed kunnen paaien

Pieter Kruiswijk, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap: ‘Het gaat hier om een prachtig natuurgebied. We hebben eerst onderzocht hoe we de verontreiniging het beste konden aanpakken. Afdekken bleek de beste oplossing. Tijdens het onderzoek hebben we direct omwonenden betrokken bij onze plannen. Het eigendom van ‘t Slijk is namelijk in particuliere handen. Sommigen eigenaren hebben een boot en willen graag naar de Vecht kunnen varen. Daar hebben we als waterschap rekening mee gehouden. Daarom blijft ’t Slijk voor hen bevaarbaar, ondanks de afdeklaag, Maar in de eerste plaats is het een prachtig natuurgebied dat niet geschikt is voor recreatie, maar wel als kraamkamer voor vis.’ 

Land en waterbodem afgedekt

‘t Slijk bestaat uit 2 zandwinputten uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. De onderwater gelegen putten zijn na zandwinning volgestort met afval en puin. Om verdere verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan worden de putten afgedekt met een schone afdeklaag. Op sommige plaatsen verwijderen we eerst verontreinigd materiaal om de afdeklaag op de gewenste diepte aan te leggen. Ook verontreinigde ‘droge’ delen op het land rond de putten dekken we af om contact met verontreinigde grond tegen te gaan. Hiervoor kappen we enkele bomen om de werkzaamheden mogelijk te maken. Uit onderzoek is gebleken dat een afdeklaag de meest effectieve oplossing is om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt.

’t Slijk zijtak van Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de rivier de Vecht in 2015 gesaneerd omdat de bodem sterk verontreinigd was. ‘t Slijk staat in open verbinding met de Vecht en daarom was het noodzakelijk om ook ’t Slijk te saneren. Er is tijdelijk een drempel onderwater aangelegd om te voorkomen dat het verontreinigde slib naar de schone Vecht zou stromen. Het schoonmaken van ‘t Slijk is de laatste stap in de schoonmaak van de Vecht.

Planning

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het projectplan op 15 november 2017 definitief vastgesteld. .De werkzaamheden in ’t Slijk starten begin 2018 en duren een jaar.

Lees meer over het schoonmaken met 't Slijk op de website van Waternet.

U vindt het projectplan ook op www.overheid.nl