Ontwerp-dijkverbeteringsplan Vreelandseweg, ontwerp-legger Vreelandseweg en MER-beoordelingsbesluit ter inzage

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan en ontwerp-legger Vreelandseweg zijn vastgesteld. U kunt uw mening geven door een zienswijze in te dienen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 5 november 2019 het ontwerp dijkverbeteringsplan Vreelandseweg vastgesteld. Vanaf dinsdag 19 november 2019 kunt u dit plan inzien. Belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Dit noemen wij inspraak.

In het ontwerp-dijkverbeteringsplan staat wat we gaan doen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast kijken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de directe omgeving. We houden ook rekening met de belangen van bewoners in de buurt. U kunt het plan lezen via de website www.overheid.nl. Tegelijk met de dijkverbetering stellen we de vorm en afmeting van de dijk en haar beschermingszone (de ‘Legger’) opnieuw vast.  Hoe dit er uit komt te zien kunt u lezen in het plan.

Vaststelling MER-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan Vreelandseweg is een Milieu Effecten Rapportage (MER)-beoordeling gemaakt. Hieruit blijkt dat het verbeteren van de dijk langs de Vreelandseweg geen belangrijke negatieve gevolgen heeft op het milieu. Het dagelijks bestuur heeft daarom een MER-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin staat dat voor deze dijkverbetering geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Geef uw mening

U kunt het ontwerp dijkverbeteringsplan 6 weken lang inzien. Dat kan van dinsdag 19 november 2019 tot en met maandag 30 december 2019. Bent u het niet eens met (delen van) dit plan? En bent u belanghebbende? Dan kunt u ons dat binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling laten weten. Dit noemen we een zienswijze.

Leg uit op welke punten u het niet eens bent met het plan en waarom. Tegen het MER-beoordelingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt wel een zienswijze over het MER-besluit indienen bij uw zienswijze over het ontwerp - dijkverbeteringsplan. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze ontwerp -dijkverbeteringsplan Vreelandseweg’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum, en uw handtekening. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/zienswijze. 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. Dagelijks bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze in een persoonlijk gesprek doorgeven? Bel dan naar de klantenservice van Waternet via 0900 9394 (optie 3) en vraag naar het projectteam Dijkverbetering Vreelandseweg. Dan wordt er een afspraak gemaakt.