Project

Waterbodemonderzoek rond Prinseneiland, Westerdok en Kostverlorenvaart (deel Wittenkade)

Het waterschap laat onderzoeken waar precies en hoeveel de waterbodem vervuild is en of het mogelijk is om deze vervuiling aan te pakken.

De waterbodem rond Prinseneiland en het Westerdok is vervuild door (scheeps)industrie van vroeger. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de vervuilde waterbodem niet schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Voor planten en dieren die in het water leven, kan de vervuilde bodem wel schadelijk zijn. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Daarom gaat Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoeken waar precies en hoeveel de waterbodem vervuild is en of het mogelijk is om deze vervuiling aan te pakken.

Zandhoek foto.jpg

Om welke locaties gaat het precies?

We gaan de waterbodem en kades onderzoeken op de volgende locaties:

  • Bickersgracht
  • Prinseneilandsgracht
  • Eilandsgracht
  • Realengracht
  • Westerdok
  • Kostverlorenvaart, deel Wittenkade

Waarom laten we onderzoeken doen?

Uit eerdere onderzoeken is bekend dat de waterbodem niet schoon is. De vervuilde waterbodem heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid van mensen, maar wel voor het leven van planten en dieren in het water. De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat al het water in Europa schoon en gezond is in 2027. Dat is niet vrijblijvend: de KRW is Europese regelgeving die door alle lidstaten wettelijk is verankerd. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Om meer te weten te komen over de vervuilde waterbodem en om te bepalen of het mogelijk is om deze vervuiling aan te pakken, gaan we onderzoek doen.

Wat voor onderzoeken laten we doen?

We willen graag meer weten over de mate en omvang van de vervuiling. Daarom gaan we monsters nemen van de waterbodem. De monsters worden genomen vanaf een bootje op het water. Op deze manier gaan we onderzoeken hoe dik de vervuilde laag is en waar de waterbodem precies vervuild is. Het onderzoek zal plaatsvinden in openbare ruimte en hiervoor hoeven geen boten of woonboten worden verplaatst.  

We gaan ook onderzoek doen naar de staat van alle kades. De staat van de kades is van belang om te bepalen of we verontreinigde grond/bagger kunnen verwijderen zonder stabiliteitsverlies van de kade. Voor dit onderzoek gaan we de betreffende eigenaren van de kades persoonlijk benaderen.

Wat gaan we doen met de resultaten uit het onderzoek?

Met de resultaten van het onderzoek bepalen we of de vervuilde waterbodem kan worden gesaneerd en hoe we dat zouden kunnen doen met de beschikbare financiële middelen. Het bestuur van het waterschap neemt uiteindelijk een besluit of de vervuilde bodem wordt aangepakt, waar en hoe. 

Om wat voor vervuiling gaat het precies?

Vroeger waren er veel scheepswerven en aanverwante fabrieken of bedrijven te vinden op de locaties waren nu mensen wonen. Hier werden bijvoorbeeld schepen waterdicht gemaakt met teer en touw (breeuwen). Door deze oude scheepsindustrie is de bodem en de waterbodem in de gracht verontreinigd. De bodemverontreiniging op het vasteland is afgedekt, maar die in de waterbodem niet. De vervuiling bestaat uit teer- en olieproducten en in mindere mate uit zware metalen (van verf of legeringen).

Is deze vervuiling schadelijk voor de gezondheid?

De verontreinigde waterbodem heeft geen directe gevolgen voor de gezondheid, maar het is beter om contact te vermijden. 

De GGD Amsterdam raadt het zwemmen in de kanalen rond Prinseneiland en het Westerdok af. De waterbodem is in dit gebied verontreinigd. Mensen kunnen tijdens het zwemmen de bodem omwoelen, vooral op plekken waar het minder diep is. Schadelijke stoffen uit de bodem kunnen zo in het water terechtkomen. En zwemmers kunnen in aanraking komen met verontreinigd bodemslib. Bijvoorbeeld doordat het slib in contact komt met de huid, of door het per ongeluk inslikken van water. Dit kan negatieve effecten hebben op de gezondheid.

De kanalen zijn bovendien geen aangewezen zwemwater waardoor de waterkwaliteit niet regelmatig wordt gecontroleerd op microbiële verontreiniging. In niet -gecontroleerd water is de kans groter dat zwemmers met ziekteverwekkers (virussen, bacteriën of parasieten) of blauwalg in aanraking komen.

Waarom dragen de onderzoekers beschermende kleding als de vervuiling niet schadelijk is?

De onderzoekers die de waterbodem gaan onderzoeken werken dagelijks met vervuilde grond. Net zoals bij veel andere stoffen bepaalt hoeveel je ermee in aanraking komt of het schadelijk is voor de gezondheid. Omdat de onderzoekers voor hun werk veel in aanraking komen met deze stoffen dragen ze beschermende kleding.

Planning

Onderzoek waterbodem

December 2021 t/m maart 2022

Onderzoek kades

Nog in te plannen in 2022 in afstemming met eigenaren

Resultaten onderzoeken bekend

Zomer 2022

Plan van aanpak ter besluitvorming algemeen bestuur waterschap          

Najaar 2022


Vervolg

Als de resultaten uit het bodemonderzoek bekend zijn, dan informeren wij bewoners hierover. We kunnen dan ook meer vertellen over het vervolg op het onderzoek.

Over het onderzoek naar de kades nemen we tegen die tijd contact op met de betreffende eigenaren.