Project

Watergebiedsplan Noorder IJpolder en Krasseurstraat

In het watergebiedsplan Noorder IJpolder en Krasseurstraat stellen we het waterpeil opnieuw vast en zorgen we voor een goede aan- en afvoer van het water. Zo beperken we wateroverlast en neemt de waterkwaliteit toe.

Gebied

Noorder IJPolder & Krasseurstraat.

Provincie

Noord-Holland

Gemeente

Amsterdam

Oppervlakte

166 hectare

Status

planfase

Laatste update

april 2022

 

Wat houdt het watergebiedsplan in?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt de watersituatie in de polders. Het gaat dan om het waterpeil en de kwaliteit van het water. En om voldoende aan- en afvoer van het water. Ook kijken we naar wat het water betekent voor de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie op het water. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Waarom doen we dit?

Het waterschap zorgt ervoor dat het peilbesluit actueel is zoals opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.  Voor de Noorder IJPolder is het peilbesluit niet meer actueel. Het peilbesluit is onderdeel van het watergebiedsplan. Daarnaast krijgen we ook klachten van omwonenden over stankoverlast. Dit is het gevolg van de slechte waterkwaliteit. We willen onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. Zo kunnen we maatregelen nemen om stankoverlast te voorkomen. Met een robuust watersysteem als resultaat.

Hoe doen we dit?

We toetsen de huidige situatie aan de hand van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Er zijn namelijk normen voor wateroverlast afgesproken. Het toetsen van deze normen is een taak van het waterschap. Hierdoor zorgen we voor een robuust watersysteem wat voldoet aan deze normen. Ook analyseren we de gegevens van de waterkwaliteit en bedenken we oplossingen om de waterkwaliteit in de polder te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door sloten uit te baggeren. Ook maken we afspraken over een aangepast plan voor het beheer en onderhoud van de oevers.

Samenwerking

In overleg met de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord en de ondernemers op de sportparken is er gesproken over knelpunten in het watersysteem. Ook kijken we naar toekomstige ontwikkelingen in de polder. Zo kunnen we het watersysteem hierop voorbereiden als dat nodig is. We bedenken hier maatregelen voor en stemmen dit af met de betrokken partijen.

Planning

• We hebben een startnotitie opgesteld voor het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht met daarin de belangrijkste knelpunten en aandachtpunten in het gebied.
• In 2021 is het hydrologisch en ecologisch onderzoek afgerond.
• In 2022 gaan we het ontwerp watergebiedsplan schrijven, maken we via deze website en via overheid.nl bekend wanneer dit in de inspraak gaat en hoe u daarop kunt reageren.
• Updates over de voortgang kunt u onderaan op de tijdlijn van deze webpagina lezen.

Procedure

Nadat het waterschap het ontwerp-watergebiedsplan heeft vastgesteld, volgt een periode van inspraak. Dat wil zeggen dat iedereen 6 weken de tijd heeft om een inspraakreactie in te dienen bij het waterschap. Deze reacties worden verwerkt en het plan kan op basis hiervan worden aangepast. Het definitieve plan en het inspraakverslag worden vervolgens opnieuw aan het bestuur van het waterschap aangeboden. Het bestuur stelt het plan vervolgens definitief vast en stelt de benodigde financiën beschikbaar. U kunt tegen dit vaststellingsbesluit bij de rechtbank beroep aantekenen.

Waternet start pas met de werkzaamheden nadat de wettelijke procedure van inspraak is afgerond.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Marvin van Wijnen via 0900 - 9394 (lokaal tarief), of per e-mail: Marvin.van.Wijnen@waternet.nl.