Dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal vastgesteld

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2017 het definitieve dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal vastgesteld. Hebt u een zienswijze ingediend en bent u het toch niet eens met dit plan? Dan kunt u een beroep indienen.

Het definitieve dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal kunt u vanaf dinsdag 15 augustus tot en met maandag 25 september 2017 lezen via Overheid.nl en op deze projectsite.

Leggerwijziging

De legger van de dijk Waterleidingkanaal is op basis van nieuwe kennis en inzichten opnieuw berekend. De kern- en beschermingszones worden over het gehele dijktraject minder breed. Behalve de dijk langs de polder Mijnden. Daar wordt de kernzone ongeveer één meter breder en de beschermingszone ruim zes meter kleiner. Langs de Scheendijk en bij het Fort Tienhoven verandert de ligging van de dijk. Hierdoor verschuiven de kern- en beschermingszones ook.

De legger is een register waarin de vorm, afmeting of constructie van de dijk is vastgelegd. Het is een officieel document, dat door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld. De kern- en beschermingszones van de dijk staan in de legger. Voor elke zone is aangegeven wat er wel en niet mag op de dijk. In de Keur AGV 2011 is dit na te lezen.

Samen met het ontwerp-dijkverbeteringsplan is de legger ter inzage gelegd. Als het plan definitief vastgesteld is, wordt de dijkverlegging opgenomen in de legger van AGV. Hoe de nieuwe legger van de dijk er uit gaat zien is te zien in bijlage D van het dijkverbeteringsplan.

Beroep en voorlopige voorziening

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan of de legger?  Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan en/of de legger van15 augustus tot en met maandag 25 september 2017 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van he.t besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep

Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 020 - 5412219).

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het projectteam Waterleidingkanaal via: waterleidingkanaal@waternet.nl