Ontwerp -dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal vastgesteld

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal is vastgesteld. U kunt uw mening geven door een zienswijze in te dienen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 2 mei 2017 het ontwerp dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal vastgesteld. Vanaf 12 mei 2017 kunt u dit plan inzien. Belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Dit noemen wij inspraak.

In het ontwerp-dijkverbeteringsplan staat wat we gaan doen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast kijken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de directe omgeving. We houden ook rekening met de belangen van bewoners in de buurt. U kunt het plan lezen via de website www.overheid.nl en op deze pagina. Tegelijk met de dijkverbetering stellen we de vorm en afmeting van de dijk en haar beschermingszone (de ‘Legger’) opnieuw vast.  Hoe dit er uit komt te zien kunt u lezen in het plan.

Vaststelling MER-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal is een Milieu Effecten Rapportage (MER)-beoordeling gemaakt. Hieruit blijkt dat het verbeteren van de dijk langs het Waterleidingkanaal geen belangrijke negatieve gevolgen heeft op het milieu. Het dagelijks bestuur heeft daarom een MER-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin staat dat voor deze dijkverbetering geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Geef uw mening

U kunt het ontwerp dijkverbeteringsplan 6 weken lang inzien. Dat kan van vrijdag 12 mei 2017 tot en met donderdag 22 juni 2017. Bent u het niet eens met (delen van) dit plan? En bent u belanghebbende? Dan kunt u ons dat binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling laten weten. Dit noemen we een zienswijze.

Leg uit op welke punten u het niet eens bent met het plan en waarom. Tegen het MER-beoordelingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt wel een zienswijze over het MER-besluit indienen bij uw zienswijze over het ontwerp - dijkverbeteringsplan. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze ontwerp -dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum, en uw handtekening.

Stuur de zienswijze naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. Dagelijks bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze in een persoonlijk gesprek doorgeven? Bel dan naar de klantenservice van Waternet via 0900 9394 (optie 3) en vraag naar het projectteam Dijkverbetering Waterleidingkanaal. Dan wordt er een afspraak gemaakt.