Project

Waterschap in gesprek met omgeving

Wordt aan gewerkt

Het waterschap wil het komende jaar graag in gesprek met de omgeving om samen te kijken naar bredere maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan klimaatbestendig inrichten van het gebied waarin we wonen, een gezonde omgeving om in te leven, de energietransitie en de kringloopeconomie.  

Waarom deze gespreksagenda?

De gespreksagenda is de eerste stap naar ons nieuwe Waterbeheerprogramma 2022- 2027. Dit programma is zes jaar lang het kompas van het waterschap. De doelen en maatregelen die hier straks in staan, willen we graag samen opstellen met onze maatschappelijke partners.

De uitkomst van deze gesprekken verwerken we in een koersdocument, waarin we aangeven wat de opgaven zijn, welke bijdrage het waterschap daaraan kan en wil leveren en in welke rol.

Samenhang met Omgevingsvisies en Risicodialogen

Omgevingsvisies
We gebruiken de agenda ook bij gesprekken met gemeenten over de Omgevingsvisies die in 2021 van kracht gaan. Hierin staat de visie van de gemeente op de hele fysieke leefomgeving, inclusief alles wat met water te maken heeft. Met deze agenda willen we de komende jaren in gesprek met de gemeenten.  Want ook hier geldt: het watersysteem staat niet op zichzelf en is onlosmakelijk verbonden met de bredere maatschappelijke thema’s in de Omgevingsvisies. We werken de agenda uit voor vier deelgebieden: Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Stichtse Vecht en Amsterdam.

Daarnaast organiseren wij of nemen deel aan onder andere processen die al gaande zijn in een bepaald gebied. Denk hierbij aan de Europese Kaderrichtlijn Water, bodemdaling, watergebiedsplannen en peilbesluiten, agrarisch waterbeheer, Energietransitie, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en klimaatadaptatie. Deze gespreksagenda vervangt deze andere processen niet, maar sluit eropaan en ondersteunt ze. Met name klimaatadaptatie is een rode draad die door veel processen heen loopt.

Continue dialoog over risico’s
In een gebiedsproces voeren het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, andere maatschappelijke organisaties en bewoners zogenaamde ‘risicodialogen’, in een doorlopend proces. Dus niet eenmalig. De partijen brengen samen de kwetsbaarheden in beeld voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte, die het gevolg zijn van klimaatverandering. Samen bepalen de partijen welke risico’s acceptabel zijn, welke niet en welke maatregelen er mogelijk en nodig zijn. De uitkomsten van deze risicodialogen vormen een belangrijke basis voor ons nieuwe Waterbeheerprogramma en ook voor de gemeentelijke Omgevingsvisies. In deze agenda daarom ook veel aandacht voor klimaatadaptatie.

Vijf leidende vragen

Niet alle vraagstukken van het waterschap komen tijdens alle gesprekken aan de orde. Maar om richting te geven aan de dialoog hebben we vijf leidende vragen opgesteld:

  1. De grenzen van ons watersysteem komen steeds meer in zicht. Met alle verschillende belangen in ons gebied moeten we steeds meer ingrijpen in het watersysteem. Dit brengt hogere kosten met zich mee. En de klimaatverandering zorgt voor extra druk en noodzaak. In hoeverre kunnen we komen tot een robuust watersysteem zonder dat we teveel moeten ingrijpen in het bestaande systeem? (en wanneer dit niet kan: hoe komen we tot een nieuw ontwerp dat nodig is voor een robuust watersysteem?)
  2. De huidige KRW-doelen lijken vrijwel niet te behalen. En voor het remmen van de bodemdaling lijkt peilaanpassing straks onvermijdelijk. Hoe zorgen we dat het goed boeren blijft in ons gebied en we tegelijkertijd de druk op het watersysteem verlichten?
  3. De innovaties van de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat we steeds meer vanuit de techniek naar het watersysteem hebben gekeken. En veel minder naar de belangen van natuur en landschap. De terugloop van biodiversiteit en de PAS-problematiek laten zien dat we dit moeten keren. Hoe kunnen we komen tot oplossingen waar natuur en waterveiligheid hand in hand gaan?
  4. We maken in NL met z’n allen heel veel plannen binnen onze sector die we allemaal uit moeten werken in de praktijk. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we steeds meer samen optrekken en dat we geen kansen missen om functies te combineren?
  5. Duurzaam, klimaatbestendig waterbeheer vraagt steeds meer om een goed bestuurlijk samenspel tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeentes. We zien tegelijkertijd ook dat het lastig is om voldoende aandacht te krijgen voor water in (gemeentelijke) omgevingsvisies. Hoe zorgen we bestuurlijk met elkaar dat we echt de krachten bundelen en onze instrumenten elkaar versterken?

 Het gesprek

Hoe willen we het gesprek nu voeren? We gaan uit van een aantal maatschappelijke  thema’s waarbij we onze ‘vertrekpunten’ hebben geformuleerd. En een aantal gesprekspunten: vragen en dilemma’s waar we een antwoord op zoeken.

 Maatschappelijke thema’s 

 

Blijf op de hoogte