Project

Waterbeheerprogramma 2022-2027: Denkt u mee?

Wordt aan gewerkt

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nodigt u uit om mee te denken over het toekomstbestendig maken van het waterbeheer in de regio.

Het Waterbeheerprogramma (WBP) is een programma onder de nieuwe Omgevingswet en is wettelijk verplicht. Met de maatregelen uit het WBP draagt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij aan het realiseren van ambities en doelen voor het watersysteem zoals het Rijk, provincies en gemeenten die samen met het waterschap hebben vastgelegd in omgevingsvisies. Het Waterbeheerprogramma voor de periode 2022-2027 geeft de koers aan voor een toekomstbestendig watersysteem voor de komende zes jaar. Het WBP staat nu voor 80% op papier. Maar doen we voldoende en de juiste dingen om te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken voor de komende zes jaar?

Veel partijen hebben een belang in ons gebied. Al deze verschillende belangen vragen om steeds meer ingrijpen in het watersysteem. En dat betekent dat we het waterbeheer niet los kunnen zien van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, energietransitie, bodemdaling en biodiversiteit. Hiermee vraagt waterbeheer om nieuwe vormen van governance en samenwerking.

En juist daarom doen we nu een beroep op u om mee te denken over het Waterbeheerprogramma (WBP) voor de periode 2022-2027. Het WBP staat nu voor 80% op papier. Maar doen we voldoende en de juiste dingen om te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken voor de komende zes jaar?
 
Over veel belangen zijn we al intensief met elkaar in gesprek. En wat ons betreft blijft dit zo. Denk aan de gespreksagenda en risicodialogen. De ambitie van het waterschap is dan ook dat u de maatschappelijke opgaven waar we met zijn allen voor staan, herkent.

Hoe reageren?

U kunt het WBP (pdf) aanvragen via wbpagv@waternet.nl.
U kunt tot 1 februari 2021 inhoudelijke reacties per e-mail sturen naar wbpagv@waternet.nl. Uw reacties kunnen leiden tot aanpassing van de 80% versie van het WBP.

Nadat het WBP definitief is vastgesteld, volgt vanaf 1 juni 2021 nog een wettelijke inspraakprocedure van zes weken. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Van Bestuursakkoord naar Gespreksagenda naar WBP

Het bestuur van het waterschap heeft de basis onder dit Waterbeheerprogramma gelegd in het Bestuursakkoord 2019-2023 met het uitspreken van een aantal ambities. Een belangrijk uitgangspunt is samenwerken met de omgeving en de dialoog aangaan over grote maatschappelijke thema’s, waarin ‘water’ en cruciale rol speelt. Als hulpmiddel voor deze dialoog heeft het waterschap een gespreksagenda opgesteld. Het Bestuursakkoord, de resultaten van de dialoog met partners en de provinciale regionale waterplannen zijn belangrijke input voor dit Waterbeheerprogramma.

De bestuurlijke ambities uit het bestuursakkoord van AGV gaan over: samenwerken met onze omgeving; klimaat en bescherming tegen water; schoon water voor mens, dier en natuur; duurzame energie; nieuwe technieken; financiën en waterschapsbelasting.

Gespreksagenda

Een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord gaat dus over samenwerking met de omgeving om doelen en ambities van het waterschap en de provincies te bereiken. In het gesprek met de omgeving is het afgelopen jaar gekeken naar bredere maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan klimaatbestendig inrichten van het gebied waarin we wonen, een gezonde omgeving om in te leven, de energietransitie en de kringloopeconomie.  

Samenhang met Omgevingsvisies en Risicodialogen

Omgevingsvisies
De gespreksagenda is het afgelopen jaar ook gebruikt bij gesprekken met gemeenten over de Omgevingsvisies. Want ook hier geldt: het watersysteem staat niet op zichzelf en is onlosmakelijk verbonden met de bredere maatschappelijke thema’s in de Omgevingsvisies. Daarnaast organiseerden we of namen we deel aan onder andere processen die al gaande zijn in een bepaald gebied. Denk hierbij aan de Europese Kaderrichtlijn Water, bodemdaling, watergebiedsplannen en peilbesluiten, agrarisch waterbeheer, Energietransitie, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en klimaatadaptatie. Deze gespreksagenda vervangt deze andere processen niet, maar sluit erop aan en ondersteunt ze. Met name klimaatadaptatie is een rode draad die door veel processen heen loopt.

Continue dialoog over risico’s
In een gebiedsproces voeren het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, andere maatschappelijke organisaties en bewoners zogenaamde ‘risicodialogen’, in een doorlopend proces. Dus niet eenmalig. De partijen brengen samen de kwetsbaarheden in beeld voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte, die het gevolg zijn van klimaatverandering. Samen bepalen de partijen welke risico’s acceptabel zijn, welke niet en welke maatregelen er mogelijk en nodig zijn. In deze agenda daarom ook veel aandacht voor klimaatadaptatie.

Vijf leidende vragen

In de gesprekken rondom het waterbeheerprogramma zijn aan de hand van de gespreksagenda 5 leidende vragen gebruikt:

  1. De grenzen van ons watersysteem komen steeds meer in zicht. Met alle verschillende belangen in ons gebied moeten we steeds meer ingrijpen in het watersysteem. Dit brengt hogere kosten met zich mee. En de klimaatverandering zorgt voor extra druk en noodzaak. In hoeverre kunnen we komen tot een robuust watersysteem zonder dat we teveel moeten ingrijpen in het bestaande systeem? (en wanneer dit niet kan: hoe komen we tot een nieuw ontwerp dat nodig is voor een robuust watersysteem?)
  2. De huidige KRW-doelen lijken vrijwel niet te behalen. En voor het remmen van de bodemdaling lijkt peilaanpassing straks onvermijdelijk. Hoe zorgen we dat het goed boeren blijft in ons gebied en we tegelijkertijd de druk op het watersysteem verlichten?
  3. De innovaties van de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat we steeds meer vanuit de techniek naar het watersysteem hebben gekeken. En veel minder naar de belangen van natuur en landschap. De terugloop van biodiversiteit en de PAS-problematiek laten zien dat we dit moeten keren. Hoe kunnen we komen tot oplossingen waar natuur en waterveiligheid hand in hand gaan?
  4. We maken in NL met z’n allen heel veel plannen binnen onze sector die we allemaal uit moeten werken in de praktijk. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we steeds meer samen optrekken en dat we geen kansen missen om functies te combineren?
  5. Duurzaam, klimaatbestendig waterbeheer vraagt steeds meer om een goed bestuurlijk samenspel tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeentes. We zien tegelijkertijd ook dat het lastig is om voldoende aandacht te krijgen voor water in (gemeentelijke) omgevingsvisies. Hoe zorgen we bestuurlijk met elkaar dat we echt de krachten bundelen en onze instrumenten elkaar versterken?

 Maatschappelijke thema’s