Energietransitie en kringloopeconomie

Oppervlaktewater, grondwater, afvalwater en drinkwater bevatten energie die we kunnen benutten. We vatten dit samen onder de term Aquathermie. Zo kunnen onze assets voorzien in de warmtevraag van ongeveer 60% van de Amsterdamse woningen. Naast kansen voor de energietransitie biedt dit wellicht synergievoordeel voor waterkwaliteit en de leefomgeving. Omdat er aan de winningssystemen ook risico’s zitten voor de (grond)water- en ecologische kwaliteit vergt dit een zorgvuldige afweging, samen met de gemeenten en andere partners.

Het watersysteem bevat ook grondstoffen die we kunnen terugwinnen en hergebruiken. Onze vertrekpunten voor energietransitie en kringloopeconomie hebben betrekking op:
  1. Winnen van energie uit het watersysteem
  2. Terugwinnen en hergebruiken va grondstoffen uit het watersysteem

Winnen van energie uit water

Onze vertrekpunten voor ‘winnen van energie uit het watersysteem’

Vertrekpunt - Het watersysteem is een bron van energie

Vertrekpunt – Energiemaatregelen mogen geen significante negatieve effecten hebben op het watersysteem.

Vertrekpunt – Wij streven naar winnen van energie en warmte op zuiveringsinstallaties.

Vertrekpunt – Wij bieden ruimte aan zonnepanelen en windenergie 

Gesprekspunten bij ‘winnen van energie uit het watersysteem’

  • Welke ambities hebben gemeenten ten aanzien van winnen van energie en warmte uit water?
  • Op welke manier kunnen gemeenten en waterschap samenwerken om energie en warmte uit water te benutten?
  • Op welke manier kan AGV bijdragen aan de energietransitie en de opgave uit het klimaatakkoord? 

Terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen uit het watersysteem

Onze vertrekpunten voor ‘grondstoffen uit het watersysteem’

Vertrekpunt – Wij streven naar grondstoffen terugwinnen uit afvalwater daar waar dit het meest efficiënt is: bij de bron, in het transportsysteem en op de (centrale) zuivering.

Gesprekspunten bij ‘grondstoffen uit het watersysteem’

  • Wat zijn de voor- en nadelen van Nieuwe Sanitatie in nieuwe woon- en werkgebieden en het lokaal terugwinnen van warmte en grondstoffen?
  • Welke ambities hebben gemeenten ten aanzien van Nieuwe Sanitatie in nieuwbouwprojecten?
  • Hoe kunnen we op de rioolwaterzuiveringen meer grondstoffen terugwinnen, wat zijn hierbij de technische en financiële uitdagingen?

 PRAAT JE MEE?