Project

Dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Westveensekade en de Korte Meentweg is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren. 

Traject Van Woerdense Verlaat tot bij Noordse buurt
Polder Noordse Buurt en Westveense polder
Gemeente Nieuwkoop
Lengte traject       3,5 kilometer
Status Onderzoeksfase
Laatste update    Oktober 2019

Waarom is dijkverbetering nodig?

Uit een toetsing is naar voren gekomen dat de dijk op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg is. Het waterschap heeft daarom opdracht gegeven om de dijk te verbeteren. Op onderstaande kaart kunt u zien om welk  traject het gaat.

Onderzoek

We hebben in 2018 een aantal onderzoeken gedaan om de dijk en omgeving in kaart te brengen. Deze onderzoeken zijn nodig om te weten waar we voor landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie rekening mee moeten houden.

De hoogte en breedte van de dijk is nauwkeurig opgemeten. Dat is nodig om te zien waar de dijk volgens de normen verbeterd moet worden.

We hebben natuuronderzoek gedaan om te kijken met welke beschermde soorten dieren en planten we rekening moeten houden. We hebben onderzoek laten doen welke bomen op de dijk mogen blijven en welke moeten worden verwijderd. Bomen kunnen namelijk schadelijk voor de dijk zijn in verband met waterveiligheid of in de weg staan bij werkzaamheden. Ook is bij sommige woningen een funderingsonderzoek gedaan en is gekeken of beplanting gesnoeid of verwijderd moet worden vanwege de komende werkzaamheden.

Wat merken bewoners van het werk aan de dijk?

Waternet maakt  afspraken met bewoners en bedrijven langs de dijk. Na de gesprekken met bewoners en de onderzoeken kunnen we een plan maken voor dijkverbetering. Als het plan gereed is, kunnen we ook meer vertellen over de planning van de werkzaamheden. Als meer bekend is over wat de werkzaamheden betekenen voor bewoners en verkeer, dan brengen we bewoners hiervan op de hoogte.

Planning

We kijken nu welke mogelijkheden er zijn om de dijk weer aan de eisen te laten voldoen. Het ontwerp-dijkverbeteringsplan leggen we eind 2019 ter inzage. In het najaar van 2020 zouden we kunnen beginnen met de uitvoering. De werkzaamheden duren waarschijnlijk ongeveer een jaar.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Nieuwe natuur in Westveen

Westveen maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is Natura 2000-gebied. In Westveen is al 47 hectare natuur. De komende jaren willen de samenwerkende overheden (gemeente, waterschap, provincie) daar nog 17 hectare aan toevoegen. Ook kijken ze of de bestaande natuur nog verbeterd kan worden. De natuur die hier komt, hoort van oudsher bij dit gebied: kruiden- en faunarijk grasland, veenbos en wellicht nat schraalland. Zo wordt Westveen nog geschikter als leefgebied voor o.a. de grote zilverreiger en de purperreiger. De waterkwaliteit wordt verbeterd door water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Daar profiteren veel (water-)planten en dieren van, zoals de otter en de smient. Samen met grondeigenaren en andere betrokkenen wordt gewerkt aan een plan voor aanleg en aanpassingen van de natuur. Waternet en provincie werken samen en stemmen de werkzaamheden op elkaar af.

Meer weten? Kijk op www.veenweidengouwewiericke.nl/projecten/westveen.