Dijkverbeteringsplan vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 10 november 2020 het dijkverbeteringsplan Westveensekade en Korte Meentweg vastgesteld. Vanaf 25 november 2020 kunt u dit plan inzien.

Dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg

In een dijkverbeteringsplan staan de oplossingen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen. Daarnaast kijken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de directe omgeving. Ook houden we rekening met de belangen van bewoners in de buurt. Bekijk het plan en de bijbehorende stukken op overheid.nl.

Tegelijk met de dijkverbetering worden de vorm en afmeting van de dijk en haar beschermingszones (de ‘legger’) opnieuw vastgesteld. Wat dit betekent, wordt toegelicht in het plan.

Inspraak

Vóór het dijkverbeteringsplan definitief werd, heeft u de mogelijkheid gehad een zienswijze in te dienen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. In het definitieve plan is met deze zienswijzen rekening gehouden. U kunt de strekking van de zienswijze en de reactie van het waterschap teruglezen in de Nota van wijzigingen en inspraak op overheid.nl

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassingen in het plan? Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan en/of de legger van donderdag 26 november 2020 t/m woensdag 6 januari 2021 beroep instellen.

Dit doet u door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via de website loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en in ieder geval bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
  • gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam meer informatie geven (telefoon 088 – 361 14 11, keuze 3).

Meer weten

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar wkkm@waternet.nl of bel het projectteam op 0900 - 9394. Geef aan wat uw vraag is en via welk kanaal wij hierop het beste kunnen antwoorden (per e-mail, telefoon, of online meeting (via Microsoft Teams). Wij sturen u dan zo snel mogelijk een antwoord of nemen contact met u op.