09 december 2021

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam verstevigen samenwerking

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de afgelopen periode – in samenwerking met de gemeente Amsterdam – nagedacht over de vraag hoe de watertaken in de toekomst het beste georganiseerd kunnen worden. Ook is bekeken hoe de onderlinge bestuurlijke samenwerking bij die watertaken verbeterd kan worden. Het waterschap en de gemeente hebben daarnaast de wens uitgesproken om deze samenwerking uit te breiden naar andere waterpartners in de regio. Na eerdere besluitvorming hierover door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft het Algemeen bestuur van het waterschap hier op woensdag 8 december ook een aantal besluiten over genomen.

bestuur-detail-16-9.jpg

Lees de besluiten

Aanleiding 

Nieuwe maatschappelijke taken zoals de energietransitie en biodiversiteit, de noodzaak tot een betere sturing van Waternet – de gezamenlijke organisatie van het waterschap en de gemeente – en een aantal fiscaal-juridische zaken vormden de aanleiding voor het verstevigen van de samenwerking en het onder de loep nemen van de organisatie van de watertaken. Omdat de opgaven van het waterschap alleen maar urgenter en groter worden, en verbonden zijn met vele andere maatschappelijke vraagstukken, vindt het waterschapsbestuur het ook noodzakelijk dat de rol van het waterschap als overheid wordt versterkt. Het waterschap wil als eigenstandige, democratische en samenwerkende overheid functioneren, dicht bij haar inwoners staan en ook zichtbaar en herkenbaar zijn als overheid. 

Samenwerken 

Het Algemeen bestuur van het waterschap heeft een aantal besluiten genomen over organisatie van de watertaken en de samenwerking daarbij. Het waterschap en de gemeente Amsterdam zien dat de maatschappelijke- en wateropgaven in de regio vragen om een intensievere bestuurlijke samenwerking. Samenwerken aan de watercyclus blijft daarmee ook een nadrukkelijke wens van beide overheden. Vanuit die noodzaak willen het waterschap en de gemeente een gemeenschappelijke sturing op gezamenlijke ambities. Het waterschap en de gemeente hebben ook de wens uitgesproken om de samenwerking uit te breiden naar andere waterpartners in de regio, zoals andere gemeenten en drinkwaterbedrijven. 

Betere sturing en zichtbaarheid van het waterschap 

Het waterschap kiest daarnaast voor het inrichten van een eigen organisatie om in ieder geval de opdrachtgevende, beleidsbepalende en toezichthoudende rol te versterken en tevens zichtbaarder te zijn als eigenstandige overheid richting inwoners en de omgeving. Zowel het waterschap als de gemeente zijn het erover eens dat er sprake zal blijven van een gezamenlijke organisatie voor de uitvoering van de watertaken en ondersteunende diensten.  

Het waterschap en de gemeente hebben daarbij het principebesluit genomen om de juridische vorm van de gezamenlijke organisatie om te zetten van de huidige stichtingsvorm naar een publiekrechtelijke Bedrijfsvoeringsorganisatie. Op deze manier kan de bestuurlijke betrokkenheid worden vergroot. Samenwerkingsvoordelen en efficiëntie zijn de bepalende criteria voor de vormgeving van die organisatie. Daarnaast is afgesproken dat in de vormgeving van de gezamenlijke organisatie de zeggenschap van het waterschapsbestuur over beleid en uitvoering gewaarborgd moeten zijn. 

Tot slot heeft het Algemeen bestuur benadrukt dat alleen structuurwijzigingen niet volstaan. Samen met de organisatie wil het bestuur het profiel van het waterschap als herkenbare overheid verstevigen. Daarvoor is ook een cultuurverandering noodzakelijk. 

Definitief besluit in 2022  

De besluiten die het waterschap en de gemeente nu hebben genomen zijn principebesluiten die volgend jaar nader uitgewerkt worden. De ambitie is om in de zomer van 2022 een definitief besluit te nemen. U kunt hier de vergadering van het Algemeen bestuur over dit onderwerp terugkijken.