Ontwerp dijkverbeteringsplan vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 21 maart 2017 het ontwerp dijkverbeteringsplan Ringdijk Watergraafsmeer vastgesteld. Vanaf maandag 10 april 2017 kunt u dit plan inzien. Belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Dit noemen wij inspraak.

In het ontwerp dijkverbeteringsplan staat wat we gaan doen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast kijken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de directe omgeving. We houden ook rekening met de belangen van bewoners in de buurt. U kunt het plan lezen via de website www.overheid.nl en op deze pagina. Tegelijk met de dijkverbetering stellen we de vorm en afmeting van de dijk en haar beschermingszone (de ‘Legger’) opnieuw vast. Wat dit betekent leggen we uit in het plan.

Vaststelling MER-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan Ringdijk Watergraafsmeer is een Milieu Effecten Rapportage (MER)-beoordeling gemaakt. Hieruit blijkt dat het verbeteren van de Ringdijk Watergraafsmeer geen belangrijke negatieve gevolgen heeft op het milieu. Het dagelijks bestuur heeft daarom een MER-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin staat dat voor deze dijkverbetering geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Tegen het MER-beoordelingsbesluit zelf is geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt wel een zienswijze over het MER-besluit indienen bij uw zienswijze over het ontwerp dijkverbeteringsplan. 

Geef uw mening

U kunt het ontwerp dijkverbeteringsplan 6 weken lang inzien. Dat kan van maandag 10 april 2017 tot en met zondag 21 mei 2017. Bent u het niet eens met (delen van) dit plan? En bent u belanghebbende? Dan kunt u ons dat binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling laten weten. Dit noemen we een zienswijze.

Leg uit op welke punten u het niet eens bent met het plan en waarom. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze ontwerp dijkverbeteringsplan Ringdijk Watergraafsmeer’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum, en uw handtekening.

Stuur de zienswijze naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. Dagelijks bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze in een persoonlijk gesprek doorgeven? Bel dan naar de klantenservice van Waternet via 0900 9394 (optie 3) en vraag naar het projectteam Dijkverbetering Ringdijk Watergraafsmeer. Dan wordt er een afspraak gemaakt.

Vervolg

Na de periode van inspraak gaan wij verder met het definitieve plan voor de dijkverbetering. Als er zienswijzen zijn binnen gekomen dan verwerken wij deze waar nodig in het plan. Daarna gaat het dijkverbeteringsplan naar het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij beoordelen het en stellen het vast. Het definitieve plan is ook 6 weken lang in te zien.