Definitief dijkverbeteringsplan Linnaeuskade vastgesteld

Het definitieve dijkverbeteringsplan Linnaeuskade is door het bestuur van het waterschap op 6 juni 2017 vastgesteld. In het plan staat hoe we de dijk gaan verbeteren.

Daarnaast kijken we hoe de dijkverbetering past in de stedelijke omgeving. Ook houden we rekening met de natuur en met de belangen van bewoners.

In de plantekening in bijlage B 'Definitief ontwerp Linnaeuskade d.d.15 mei 2017' én de 'Toelichting op het ontwerp d.d. 18-04-2017' van de gemeente Amsterdam staan een paar wijzigingen op de bij, het ontwerp -dijkverbeteringsplan toegevoegde plantekening ‘Concept-Voorlopig Ontwerp Linnaeuskade' en de 'toelichting op het ontwerp d.d. 13-12-2016' van de gemeente Amsterdam. Deze wijzigingen hebben te maken met de herinrichting in opdracht van de gemeente Amsterdam. Ze hebben geen invloed op de eerdere besluitvorming van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht over het dijkverbeteringsplan.

In beroep gaan

Heeft u een zienswijze ingediend op het ontwerp-dijkverbeteringsplan én bent u het toch niet eens met het definitieve plan? Dan kunt u een beroep aantekenen. Dit doet u door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Amsterdam. U heeft hiervoor zes weken de tijd. De beroepsperiode start op donderdag 15 juni 2017 en duurt tot en met woensdag 26 juli 2017.

Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam via het digitale loket Rechtspraak. Het beroepschrift moet ondertekend worden. Er staat het volgende in:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 020 - 5412219).