Uitvoering baggerwerk Oostelijke Vechtplassen heeft prioriteit

De grootschalige baggerwerkzaamheden in het Loosdrechtse Plassengebied en de Drecht (Loosdrecht) worden zo vlot mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt door de te baggeren locaties ‘op te knippen’ en het werk in fases uit te voeren. De uitvoering wordt komend jaar voorbereid en start halverwege 2020. Door te baggeren wordt het plassengebied nog aantrekkelijker als recreatie- en natuurgebied.

Naast het baggeren van de plassen wordt met ondernemers van jachthavens verder onderzocht hoe de bagger uit de jachthavens kan worden verwerkt.

Het baggeren verbetert de bevaarbaarheid van de plas. Daarnaast draagt baggeren, in combinatie met maatregelen om de opwerveling van slib te beperken, bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Voor  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is dit de grootste opgave in het gebiedsakkoord van de Oostelijke Vechtplassen. Helder water is nodig om weer gezonde plassen te krijgen, met ruimte voor waterplanten.

Voordeel opknippen

Door de werkzaamheden in fases uit te voeren, is het niet nodig om de uitkomst van het milieueffectrapport (m.e.r.-procedure) over de aanleg van natuureilanden af te wachten. De twee projecten zijn gekoppeld omdat de voorgenomen 30 hectare aan nieuwe natuureilanden gemaakt worden met bagger uit de plassen. Het milieueffectrapport leek het baggerwerk te vertragen. ‘Onwenselijk’, zo oordeelden de bestuurders van de gebiedspartijen in de bijeenkomst van de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 12 december.