Project

Watergebiedsplan Bethunepolder

Kerngegevens

Kerngegevens
Gebied Bethunepolder
Provincie Utrecht
Gemeente Stichtse Vecht
Oppervlakte 537 hectare
Fase Vastgesteld

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het watergebiedsplan Bethunepolder op 29 november 2012 vastgesteld. Het plan bevat onder meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

Waarom dit watergebiedsplan?

Met het watergebiedsplan Bethunepolder geeft het waterschap invulling aan de afspraken uit de Verklaring herinrichting Bethunepolder. Onder regie van de provincie Utrecht is de afgelopen 2 jaar samen met het waterschap, staatsbosbeheer, gemeente Stichtse Vecht en 2 bewonersverenigingen een ontwerp voor de herinrichting Bethunepolder ontwikkeld. Met dit ontwerp wordt invulling gegeven aan de doelen voor verdrogingsbestrijding in de omgeving van Bethunepolder, natuurdoelen en het beperken van grondwateroverlast bij bebouwing en percelen in particulier eigendom in het gebied. In maart 2011 heeft het waterschap samen met de genoemde partijen de Verklaring herinrichting Bethunepolder ondertekend. Hiermee is gezamenlijk ingestemd met het ontwerp voor de herinrichting, het uitwerken daarvan in een passend peilbesluit en het instellen van een natschadeloket.

Een watergebiedsplan komt tot stand in een aantal stappen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (gebruikelijke belkosten) en vragen naar Martine Lodewijk.

Waternet bereidt het watergebiedsplan voor en voert het uit. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van Waternet of neem contact op met de klantenservice via 0900 93 94 (geen extra belkosten).

Naar Waternet, projecten