Situatie 4 - Stedelijk gebied, Uithoorn

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 4. Situatie 4 bestaat uit 4a en 4b en betreft twee delen lintbebouwing in het noorden van Uithoorn. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Bij situatie 4 zijn ook enkele locaties waar we maatwerk moeten leveren (zie kopje ‘maatwerklocaties). Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’. In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 4’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situatie 4 tm 8

Afbeelding 1: situatie 4, aangegeven met de kleur roze

 

Welke adressen vallen binnen situatie 4?

 • Situatie 4a: 
  • Amsteldijk-Noord 76 t/m 130  
 • Situatie 4b: 
  • Amsteldijk Noord 3 (Thamerkerk) t/m 32a  

 

Omschrijving bestaande situatie

De dijk in situatie 4a en 4b loopt door bebouwde omgeving. De woningen staan hier vrij dicht op de dijk. De percelen van de aanwonenden zijn bereikbaar vanaf de weg die op de dijk ligt (Amsteldijk-Noord). De weg is vrij smal en de met gras begroeide oever is steil. Er staan op sommige stukken enkele bomen op de dijk. Ook liggen er meerdere steigers in het water. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2). 

Amsteldijk West situatie 4 huidige situatie

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 4 (4a en 4b): stedelijk gebied, Uithoorn 

 

Onze opgave in situatie 4

Situatie 4 bevat twee verschillende delen met elk een eigen opgave:   

 • Situatie 4a: In dit deel moet zowel de hoogte en de stevigheid van de dijk worden verbeterd. Het gaat hier om de stevigheid van de Amsteloever (stabilisatie buitenwaarts talud).   
 • Situatie 4b: In dit deel moet de dijk alleen verhoogd worden. De dijk is hier wel stevig genoeg. 

 

Hoe komen we tot een oplossing?

Hoe kiezen we de beste oplossing om een dijk te verbeteren? In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten:

 • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn.
 • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.
 • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering.
 • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.
 • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap.

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur

Welke manier om de dijk te verbeteren heeft onze voorkeur? In dit hoofdstuk leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren bij situatie 4a en 4b. Ook geven wij aan welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’. 

SITUATIE 4A

Mogelijke oplossingen situatie 4a:

Hier moeten we zowel de hoogte als de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor situatie 4a:   

 • Ophogen dijk + bodemverzwaring: Een combinatie van ophogen in grond en een bodemverzwaring. We verhogen de dijk en de weg en om de dijk te verstevigen, plaatsen we extra gewicht tegen de dijk en op de bodem van de Amstel. Dit wordt vaak gedaan met grote blokken steen (ook wel ‘stortsteen’ genoemd). 
 • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

Voorkeursvariant situatie 4a: 

De voorkeur wordt gegeven aan het plaatsen van een damwand (met uitzondering van een klein stukje ten noorden van 4a. Zie kopje ‘Maatwerklocatie 4a’ voor meer informatie). De voornaamste reden is dat het ophogen van de dijk met grond erg moeilijk inpasbaar is. Als het waterschap de weg zou ophogen, zullen meerdere woningen hun uitzicht verliezen omdat deze al vrij laag liggen. Daarnaast wordt het voor sommige percelen ook moeilijk om te bereikbaarheid te garanderen; de inritten en looppaden zullen dan steiler worden. Zie onderstaand een simpele weergave van de voorkeursvariant (figuur 3). 

Amsteldijk West situatie 4a huidige situatie

Figuur 3: voorkeursvariant situatie 4a, damwand in de boezem van de Amstel.

SITUATIE 4B

Mogelijke oplossingen situatie 4b:

Hier moeten we de dijk weer op hoogte brengen. De dijk is hier wel sterk genoeg. Er zijn twee mogelijke oplossing voor situatie 4b:

 • Ophogen dijk: We verhogen de dijk met extra klei. Hierbij wordt de weg ook opgehoogd.
 • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.

Voorkeursvariant situatie 4b:

Ook bij deze situatie geeft het waterschap de voorkeur aan het plaatsen van een damwand. De redenen hiervoor zijn hetzelfde als bij situatie 4a. Zie onderstaand een simpele weergave van de voorkeursvariant (figuur 4).

Amsteldijk West situatie 4a huidige situatie

Figuur 4: voorkeursvariant situatie 4b, damwand in de boezem van de Amstel.

 

Maatwerklocaties

Bij situatie 4 zijn er twee locaties die afwijken van de gewenste oplossing. Dit noemen wij ‘maatwerklocaties'. Deze staan hieronder omschreven.

Maatwerklocatie 4A - Bedrijventerrein

Ten noorden van situatie 4a is een stukje dijk waar voldoende ruimte is om de dijk op te hogen. Het heeft de voorkeur van het waterschap om dit gedeelte van de dijk op te hogen met grond en de weg te verhogen. Dit stuk ligt tussen de splitsing Handelsweg en Amsteldijk-Noord tot aan Amsteldijk-Noord 109. Dit is het stukje dijk voor het bedrijventerrein waar ook een sloot ligt.

Amsteldijk West situatie 4a maatwerklocatie

Maatwerklocatie 4B - Wilhelminakade

Ten zuiden van situatie 4b ligt de Wilhelminakade. De dijk die daar ligt, is momenteel nog hoog genoeg. Maar omdat er in dat gebied plannen zijn voor nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte, heeft het waterschap besloten om de dijk bij de Wilhelminakade ook alvast te verbeteren. Op deze manier kunnen we tegelijkertijd met de andere projecten in de omgeving aan het werk. Het waterschap bekijkt in samenwerking met de gemeente en de omgeving hoe we op deze locatie de dijk het beste kunnen verbeteren.

Amsteldijk West situatie 4b maatwerklocatie

 

Draagvlak en betrokkenheid

Omdat beide varianten technisch te realiseren zijn, heeft het waterschap tijdens persoonlijke gesprekken met bewoners gevraagd welke voorkeur zij hebben. De meerderheid heeft de voorkeur voor het plaatsen van de damwand. De gesprekken met de omgeving lopen momenteel nog.

 

Uitdagingen en kansen

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.