Project

Dijkverbetering Amsteldijk West

We gaan de dijk verbeteren omdat deze op sommige delen niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Het gaat over de westelijke dijk tussen de A9 bij Amstelveen en de N231 in Uithoorn. De dijk is op sommige plekken niet hoog en/of niet sterk genoeg. We hebben de dijk opgedeeld in verschillende delen die we 'situaties' noemen. Bekijk de verschillende delen of situaties op de onderstaande kaart. Onder de kaart leggen we per situatie uit we daar moeten doen.

Het project zit momenteel in de voorbereidende fase.

afbeelding 1: overzichtskaart van de situaties (download 'kaart deeltrajecten Amsteldijk West')

Waarom de dijk verbeteren?

Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken en controleert deze regelmatig. Uit controle is gebleken dat deze dijk op sommige plaatsen niet hoog en/of niet sterk genoeg is. Bij hoog water en onder slechte omstandigheden zou de dijk door de druk van het water kunnen bezwijken. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid maar de dijk moet plaatselijk worden verbeterd om aan de eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook in de toekomst voldoende veiligheid. Sommige delen van de dijk zijn nog goed en hoeven niet verbeterd te worden.

Op de kaart met deeltrajecten (situaties) staan welke delen van de dijk we moeten verbeteren:

Wat betekent deze dijkverbetering voor de omgeving?

We hebben de afgelopen perdiode onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de dijk te verbeteren. Deze verschillende mogelijkheden nemen we op in een zogenaamde variantenanalyse. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang en gaan met bewoners persoonlijk in gesprek over de mogelijkheden en gevolgen. 

Proces dijkverbetering

Initiatiefase:

Aan het begin van een project maakt het projectteam een analayse van de dijk en de omgeving. We bekijken welke delen van de dijk verbeterd moeten worden en onderzoeken in welke omgeving de dijk ligt, wie er wonen en werken en welke natuur er te vinden is. De resultaten van dit eerste onderzoek staan in het document 'Nota van Uitgangspunten'. Als het bestuur van het waterschap dit document heeft gelezen en heeft goedgekeurd, kan het projectteam officiëel aan de slag met het project. Voor dit project is de 'Nota van Uitgangspunten' vastgesteld.

Download 'Nota van Uitgangspunten'

Voorbereidingsfase:

Na goedkeuring van de Nota van Uitgangspunten gaat het waterschap in gesprek met de omgeving en onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de dijk te verbeteren. De resultaten van deze eerste gesprekken en de analyse van de mogelijke oplossingen (varianten) staan in het document 'Variantennota'. Dit document is onderdeel van het dijkverbeteringsplan. Voor dit project is de 'Variantennota' vastgesteld.

Download 'Variantennota Amsteldijk West'

Dijkverbeteringsplan

In de gehele voorbereidingsfase werken we uiteindelijk toe naar een dijkverbeteringsplan. In dit plan staat op welke wijze het projectteam de dijk wil verbeteren, welke varianten zijn onderzocht, welke kansen en knelpunten er zijn, op welke wijze er rekening is gehouden met natuur, cultuurhistorie en landschap, hoe de omgeving is meegenomen en welke ideeën, adviezen en bezwaren zij hebben geuit. Dit plan wordt voorgelegd aan het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (de opdrachtgever van Waternet)

Het bestuur bekijkt eerst het concept plan (ontwerp-dijkverbeteringsplan) en keurt dit goed of af. Als het plan wordt afgekeurd moet het projectteam het plan verbeteren. Als het plan wordt goedgekeurd komt het plan ter inzage te liggen. Als een plan ter inzage wordt gelegd, wordt het online gepubliceerd en hebben omwonenden en andere belanghebbenden de kans om het plan te bekijken. Ook mogen zij dan commentaar leveren door het indienen van een 'zienswijze'. 

Inzageperiode en indienen zienswijze

Een zienswijze is een idee, opmerking of advies op het plan. Als alle zienswijzen zijn ingeleverd, bekeken en beantwoord, zal het projectteam mogelijk nog aanpassingen maken in het plan. Het definitieve dijkverbeteringsplan gaat dan opnieuw naar het bestuur ter goedkeuring. Mocht u na goedkeuring van het definitieve plan nog opmerkingen hebben of het niet eens zijn, dan kunt u in beroep.

Lees meer over inspraak en het indienen van een zienswijze.

Ontwerpfase:

Afspraken en uitvoering

Na goedkeuring van het dijkverbeteringsplan, gaan wij opnieuw met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek. We zetten de met u gemaakte afspraken en wensen op papier (uitvoeringsafspraken). Ook maken we gedetaileerde tekeningen van de dijkverbetering. Pas nadat alle details zijn besproken en uitgewerkt wordt er een bestek gemaakt en gaat de aannemer de opdracht uitvoeren.

Planning

We zitten momenteel in de voorbereidingsfase en we kunnen nog niet precies vertellen wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dijkverbeteringen hebben vaak veel voorbereidingstijd nodig (gesprekken, onderzoek, tekenwerk, etc.) en duren dan ook enkele jaren voordat ze zijn voltooid. Tijdens het gehele project houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang. 

Meer weten over hoe we u betrekken bij een dijkverbetering? Bekijk dit filmpje.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes