Project

Dijkverbetering Amsteldijk west (Amstelveen - Uithoorn)

Wordt aan gewerkt

Sommige delen van de Amsteldijk tussen de A9 bij Amstelveen en de N231 in Uithoorn, voldoen niet aan de veiligheidsnormen. De dijk is niet hoog en/of niet sterk genoeg. Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren. Het gaat om de dijk aan de westelijke oever van de Amstel, vandaar de projectnaam 'Amsteldijk-West'.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de dijkverbetering: nieuws (updates), gedetaileerde informatie over de dijkverbetering, belangrijke documenten en informatieve filmpjes.  

Bekijk de online presentatie voor een inleiding op de dijkverbetering en een toelichting op het proces. 

Wilt u uw mening of advies geven, vul dan de enquête in of stuur ons een e-mail. 

Waarom de dijk verbeteren?

Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken en controleert deze regelmatig. Uit controle is gebleken dat deze dijk op sommige plaatsen niet hoog en/of niet sterk genoeg is. Bij hoog water en onder slechte omstandigheden zou de dijk door de druk van het water kunnen bezwijken. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid maar de dijk moet plaatselijk worden verbeterd om aan de eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook in de toekomst voldoende veiligheid. Sommige delen van de dijk zijn nog goed en hoeven niet verbeterd te worden.

Bekijk onder 'documenten' de kaart deeltrajecten; hierop staan de locaties die verbeterd moeten worden.

Wat betekent deze dijkverbetering voor bewoners?

We hebben de afgelopen perdiode onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de dijk te verbeteren. Deze verschillende mogelijkheden nemen we op in een zogenaamde variantenanalyse. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang en gaan met bewoners persoonlijk in gesprek over de mogelijkheden en gevolgen. 

Bekijk ook de online presentatie.

Proces dijkverbetering

Voorbereidingsfase

Heeft de dijkverbetering gevolgen voor uw grond (perceel)? Dan bespreken we de gevolgen met u en maken we hier afspraken over.

Dijkverbeteringsplan

In de voorbereidingsfase werken we toe naar een dijkverbeteringsplan. In dit plan staat op welke wijze het projectteam de dijk wil verbeteren, welke varianten zijn onderzocht, welke kansen en knelpunten er zijn, op welke wijze er rekening is gehouden met natuur, cultuurhistorie en landschap, hoe de omgeving is meegenomen en welke ideeën, adviezen en bezwaren zij hebben geuit. Dit plan wordt voorgelegd aan het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (de opdrachtgever van Waternet)

Het bestuur bekijkt het plan en keurt dit goed of af. Als het plan wordt afgekeurd moet het projectteam het plan verbeteren. Als het plan wordt goedgekeurd komt het plan ter inzage te liggen. Het plan wordt online gepubliceerd en bewoners en andere belanghebbenden hebben dan de kans om het plan te bekijken en commentaar te leveren via een 'zienswijze' (lees meer).

Inzageperiode en indienen zienswijze

Een zienswijze is een idee, opmerking of advies op het plan. Als alle zienswijzen zijn ingeleverd, bekeken en beantwoord, zal het projectteam mogelijk nog aanpassingen maken in het plan. Het definitieve dijkverbeteringsplan gaat dan opnieuw naar het bestuur ter goedkeuring. Mocht u na goedkeuring van het definitieve plan nog opmerkingen hebben of het niet eens zijn, dan kunt u in beroep. 

Afspraken en uitvoering

Na goedkeuring van het dijkverbeteringsplan, gaan wij opnieuw met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek. We zetten de met u gemaakte afspraken en wensen in een uitvoeringsafspraken document. Pas nadat alle details zijn besproken en uitgewerkt wordt er een bestek gemaakt en gaat de aannemer de opdracht uitvoeren.

Planning

We zitten momenteel in de voorbereidingsfase en we kunnen nog niet precies vertellen wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dijkverbeteringen hebben vaak veel voorbereidingstijd nodig (gesprekken, onderzoek, tekenwerk, etc.) en duren dan ook enkele jaren voordat ze zijn voltooid. Tijdens het gehele project houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang. 

Meer weten over hoe we u betrekken bij een dijkverbetering? Bekijk dit filmpje.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes